X
GO


Kamu İstihdam Hizmetlerinin Kalitesini Artırmaya Yönelik Teknik Destek Projesi

Kamu İstihdam Hizmetlerinin Kalitesini Artırmaya Yönelik Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
Proje Başlangıç Tarihi: 01/2011
Süre: 30 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Operasyonun amacı, İŞKUR, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), sosyal ortaklar ve ilgili diğer paydaşların idari kapasitelerini artırarak kamu istihdam hizmet kalitesini ve etkililiğini artırmaktır.

Gelir İdaresinde Kalite Yönetimine Giriş için Teknik Destek Projesi

Gelir İdaresinde Kalite Yönetimine Giriş için Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: T.C. Maliye Bakanlığı - Gelir İdaresi Başkanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 01/2011
Süre: 21 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı mali planlama doğrultusunda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın idari kapasitesini güçlendirmek, etkinliğini artırmak ve Türk Vergi Sistemi’ni AB direktifleri ile paralel hale getirmektir.

Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) için Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (İKG OP 5.3) Teknik Destek Projesi

Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) için Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (İKG OP 5.3) Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) - Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Proje Başlangıç Tarihi : 11/2010
Süre: 45 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Operasyonun amacı fonları kullanacak olan nihai ve potansiyel faydalanıcıların kapasitesinin artırılarak İKG-OP’nin uygulanmasını desteklemek ve Türkiye’deki IPA fonlarına hazırlık ve fonların etkin kullanımı ile ilgili bilgi düzeyini ve toplumsal farkındalığı artırmaktır.

Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumu’nu (MYK) ve Ulusal Yeterlilik Sistemini (UYS) Güçlendirme Projesi

Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumu’nu (MYK) ve Ulusal Yeterlilik Sistemini (UYS) Güçlendirme Projesi

Faydalanıcı: Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
Proje Başlangıç Tarihi: 10/2010
Süre: 31 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı işgücü piyasasının ihtiyaçlarına göre yaygın ve örgün mesleki ve teknik eğitim ve öğrenim şartlarının sağlanmasını, yaşam boyu öğrenmenin desteklenmesini, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesini ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumlu hizmet verilmesidir.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programının Uygulanması için Teknik Destek (İKG OP 5.1) Projesi

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programının Uygulanması için Teknik Destek (İKG OP 5.1) Projesi

Faydalanıcı: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Project Start Date: 10/2010
Süre: 36 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı; İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nın (İKG OP) koordinasyonunu, kontrolünü ve uygulamasını geliştirmek ve ilerideki programlama, izleme, değerlendirme ve uygulama süreçlerinde Program Otoritesine ve ilgili kurumlara destek vermektir.

Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi

Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Proje Başlangıç Tarihi: 09/2010
Süre: 21 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı SGK’nın kapasitesinin ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile sosyal ortaklar arasındaki işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi yoluyla kayıtlı istihdamı teşvik etmektir.

İlköğretim Kurumları için İletişim Strateji ve Materyallerinin Geliştirilmesi Projesi

İlköğretim Kurumları için İletişim Strateji ve Materyallerinin Geliştirilmesi Projesi

Faydalanıcı: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 09/2010  
Süre:
7 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı UNICEF ve MEB için “İlköğretim Kurumları İletişim Strateji ve Materyallerinin Geliştirilmesi” konusunda yüksek kaliteli hizmetin sağlanmasıdır.

Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma ve Bilişim Sektör Programı

Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma ve Bilişim Sektör Programı

Faydalanıcı: Kıbrıs Türk Toplumu
Proje Başlangıç Tarihi: 06/2010
Süre: 36 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı ekonomik gelişme için daha uygun bir ortamın oluşturulması ve AB standartlarında geliştirilmiş bir özel sektör yaratılması için özel sektörün büyümesine ve yerel ekonominin çeşitlendirilmesine katkıda bulunmak; özel sektörde mevcut iş hizmetleri kalitesini geliştirmek ve 2010 yılı itibariyle AB müktesabatına uyum için işletmeleri hazırlamak; Kıbrıs Türk toplumu ile toplumun tüm sektörlerinde bilişim teknolojilerini ve yeterlilik çalışmalarını arttırmaktır.

Giriş İçin Bölgesel Çevresel Ağ

Giriş İçin Bölgesel Çevresel Ağ

Faydalanıcı: Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Kosova ve Türkiye
Proje Başlangıç Tarihi: 03/2010
Süre: 36 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Bu projenin amacı Batı Balkanlar ve Türkiye’nin çevre alanında bölgesel işbirliğinin Avrupa Birliği’ne giriş varsayımıyla artırılmasıdır.

Önemli Göç Alan Kentler Olarak İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa’nın Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Problemlerinin Çözümüne Destek Projesi

Önemli Göç Alan Kentler Olarak İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa’nın Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Problemlerinin Çözümüne Destek Projesi

Faydalanıcı: İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri
Proje Başlangıç Tarihi: 02/2009
Süre: 18 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri’nin, göçten kaynaklanan sosyo-ekonomik entegrasyon ve çevre bağlantılı problemlerini azaltmaları için kurumsal kapasitelerini artırmalarına, hedef bölgelerdeki sokak çocuklarının rehabilitasyonuna ve toplumla tekrar bütünleştirilmelerine destek sağlamaktır.

Kıbrıs’ın Kuzey Kesimi’nde AB Bilgi Merkezi Kurulumu Projesi

Kıbrıs’ın Kuzey Kesimi’nde AB Bilgi Merkezi Kurulumu Projesi

Faydalanıcı: Kıbrıs Türk Toplumu
Proje Başlangıç Tarihi :02/2009  
Süre:
36 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı erişime açık bir Bilgi Merkezinin kurulması; kamuoyunun AB’nin Kıbrıs ve Kıbrıs Türk toplumuna yönelik politikaları ve faaliyetleri ile özellikle AB Yardım Programı hakkında bilgilendirilmesi; AB hakkındaki yayınların hazırlanması ve dağıtılması; Kıbrıs Türk toplumuna yönelik olarak seminerler, konferanslar, atölye çalışmaları ve etkinliklerin organize edilmesi ve AB Kurumlarına ziyaretlerin düzenlenmesidir.

AB ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu’nun Geliştirilmesi Projesi

AB ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu’nun Geliştirilmesi Projesi

Faydalanıcı: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
Başlangıç Tarihi : 09/2008
Süre: 18 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı AB Üye Ülkeleri ile Türkiye’deki sivil toplumlar arasında iki taraflı deneyim paylaşımı ve temasların güçlendirilmesini, AB içinde Türkiye’nin daha iyi anlaşılmasını ve hakkında daha iyi bilgi edinilmesini ve Türkiye içinde AB’nin daha iyi anlaşılmasını ve hakkında daha iyi bilgi edinilmesini sağlamaktır.

Kıbrıs’ın Kuzey Kesiminde Kırsal Kalkınma Sektör Programı'nın Uygulanması konusunda Teknik Destek Projesi

Kıbrıs’ın Kuzey Kesiminde Kırsal Kalkınma Sektör Programı'nın Uygulanması konusunda  Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Kıbrıs Türk Toplumu
Proje Başlangıç Tarihi : 09/2008
Süre: 48 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki tüm Kırsal Kalkınma Sektör Programı hibe programlarının yürütülmesinden sorumlu olan ve Avrupa Birliği Kıbrıs Türk toplumuna yardım için Çalışma Grubu ile yakın çalışacak bir Program Yönetim Biriminin oluşturulmasıdır.

Jean Monnet Burs Programı’nın Devamı Projesi

Jean Monnet Burs Programı’nın Devamı Projesi

Faydalanıcı: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi :05/2008 
Süre:
18
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Türkiye’deki kamu ve özel sektör çalışanları, sivil toplum kuruluşu mensupları, üniversite öğrencileri ile akademik personele, AB üyesi ülkelerdeki üniversite ve üniversiteye eş değer kuruluşlarda yüksek lisans eğitimi veya araştırma imkânı sağlayarak Türkiye’de AB ile ilgili konularda toplumun her kesiminden uzmanlar yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Türk Telekom Piyasasında Erişim Rejiminin Geliştirilmesi için Teknik Destek Projesi

Türk Telekom Piyasasında Erişim Rejiminin Geliştirilmesi için Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Proje Başlangıç Tarihi: 01/2008
Süre: 11 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı piyasaya yeni giriş yapanlar için AB müktesebatı ile uyumlu olarak, ayrımcı nitelikte olmayan ve şeffaf erişim ücretlendirme rejiminin oluşturulması amacıyla Telekomünikasyon Otoritesinin uygulama kapasitesinin geliştirilmesi ve yerel ağın erişime açılması (LLU) amacıyla Telekomünikasyon Otoritesinin uygulama kapasitesinin güçlendirilmesidir.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzurum İllerinde Göçten Kaynaklanan Sosyal ve Ekonomik Entegrasyon Problemlerinin Çözümüne Destek için Teknik Yardım Projesi

Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzurum İllerinde Göçten Kaynaklanan Sosyal ve Ekonomik Entegrasyon Problemlerinin Çözümüne Destek için Teknik Yardım Projesi

Faydalanıcı : Diyarbakır, Gaziantep ve Erzurum Büyükşehir Belediyeleri ve Valilikleri ile Şanlıurfa Belediyesi ve Valiliği
Proje Başlangıç Tarihi : 12/2007
Süre: 24 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı seçilen illerde göçten kaynaklanan ekonomik, sosyal entegrasyon ve çevre ile ilgili altyapı problemlerinin çözümüne çok aktörlü bir biçimde yardım edilmesi ve ortak projeler uygulayarak yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve yerel otoritelerin sunması gereken hizmetlerin kalitesinin, miktarının ve çeşitlerinin belirlenmesinde ve planlanmasında kaynak kullanımının geliştirilmesi amacıyla yerel kapasite oluşturulmasıdır.

DIS (Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi) ile ilgili Eğitimler için Dış Eğitmenler Havuzu Projesi

DIS (Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi) ile ilgili Eğitimler için Dış Eğitmenler Havuzu Projesi

Faydalanıcı: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 12/2006
Süre: 12 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı, Türk kamu kurum ve kuruluşlarının AB tarafından finanse edilen projeler ve alt-projelerde etkin ve etkili rol almasının sağlanmasının yanı sıra DIS çerçevesindeki teknik ve mali uygulamalarının iyileştirilmesi ve kendi eğitim ağları veya birimlerinin kurulmasına destek verilmesidir.

Organik Tarım Mevzuatını AB Müktesebatına Uyarlama ve Türkiye’deki Organik Tarımın Gelişimi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na Teknik Destek Projesi

Organik Tarım Mevzuatını AB Müktesebatına Uyarlama ve Türkiye’deki Organik Tarımın Gelişimi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi:09/2006  
Süre:
15 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Türkiye’de organik gıda ve gıda dışı ürünlerin üretim ve işlemlerinin teşvik edilmesi, tanıtılması, denetlenmesi ve kontrol edilmesi suretiyle organik tarım ve ilgili sektörlerin AB müktesebatına uygun olarak sürdürülebilir şekilde gelişiminin güçlendirilmesidir.

Akreditasyon Konusunda Farkındalık Artırma Kampanyası

Akreditasyon Konusunda Farkındalık Artırma Kampanyası

Faydalanıcı: Türk Akreditasyon Kurumu
Proje Başlangıç Tarihi: 09/2006
Süre: 9 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Akreditasyon’un faydası ve önemi, Akredite olmanın kurumlara sağladığı faydalar, AB-Türk Akreditasyon mekanizması ve kalite altyapılarının uyumlaştırılma zorunluluğu, TÜRKAK’ın hem ulusal hem de uluslararası düzeyde rolü, uluslararası düzeyde tanınan bir Akreditasyon kurumuna (MLA- Karşılıklı Tanınma Anlaşması imzalamış) sahip olmanın avantajları ve Türk ürünlerinin rekabetçiliğini artırmak için Akreditasyon’un önemi konularında farkındalığı artırmaktır.

Türkiye’nin Doğu Bölgesinden Seçilmiş İller olan Erzurum,Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan’da Acil Obstetrik Bakım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi

Türkiye’nin Doğu Bölgesinden Seçilmiş İller olan Erzurum,Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan’da Acil Obstetrik Bakım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi

Faydalanıcı: T.C. Sağlık Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 08/2006
Süre: 15 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Acil Obstetrik Bakım (AOB) hizmetlerinin ekip olarak sağlanması için 5 ilde AOB personelinin kapasitesinin geliştirilmesi; kaliteli AOB hizmetinin sağlanması ve denetlenmesi için gerekli becerilerin il, ilçe ve tesis seviyesindeki müdürlere kazandırılması; ilçe hastanelerindeki personelin temel AOB ve AOB ilk yardım/sevk hizmetlerinin sağlanması için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması; ilk yardım, temel ve kapsamlı AOB tesisi seviyeleri arasındaki sevk sürelerinin kısaltılması ve ayrıca hastanın evinden AOB tesislerine geliştirilmiş ulaşım hizmetleri ve sevk mekanizmalarıyla sevkinin sağlanması ve tüm Kapsamlı AOB tesislerinde Yüksek Kalitede AOB Yaklaşımı için Haklar Çerçevesinin uygulamaya konulmasıdır.

1234