X
GO


Değişken Kısım III ve IV için IDP IV Bütçe Desteği Koşullarına Uygunluk Değerlendirmesi

Değişken Kısım III ve IV için IDP IV Bütçe Desteği Koşullarına Uygunluk Değerlendirmesi

Referans No: EuropeAid/132622/C/SER/multi/ Talep No:  2016/375257/1
Faydalanıcı: Ülke içinde Yerinde Edinilmiş Kişiler
Ülke: Gürcistan
Proje Başlangıç Tarihi: 09/2016
Süre: 7 Ay

Projenin genel hedefi Finansal Anlaşma IDP IV’ün (Gürcistan’da çatışmadan etkilenen/yerinden edilmiş nüfus ve evsahibi toplumlar) izleme ve değerlendirme şartlarını yerine getirerek serbest uzman ekibi tarafından bütçe destek şartlarının uygunluğunun değerlendirilmesini sağlamaktır.

Sözleşme kapsamında, 4. (3. değişken dilim) ve 5. (4. değişken dilim) bütçe destek diliminin genel ve özel şartlar doğrultusunda harcama düzeyinin değerlendirilmesi amacıyla IDP IV Programı Ek 1 ve Ek 2 çerçevesinde bütçe destek şartlarının uygunluğunun değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

 

 

Rwanda Tarım Transformasyonu Stratejik Planının Ara Dönem Değerlendirmesi için Teknik Destek (PSTA III)

Rwanda Tarım Transformasyonu Stratejik Planının Ara Dönem Değerlendirmesi için Teknik Destek (PSTA III)

Referans No: EuropeAid/132622/C/SER/multi/ Talep No: 2016/373603
Faydalanıcı: Rwanda Hükümeti
Ülke: Rwanda
Proje Başlangıç Tarihi: 08/2016
Süre: 4 Ay

Ara dönem değerlendirilmesinin genel hedefi, Rwanda’nın büyümesi (ihracat, yoksullukla mücadele, gıda ve beslenme güvenliği) ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması yönünde tarım sektörü kapasitesinin geliştirilmesidir.

Proje, 30 Haziran 2018 tarihine kadar PSTA III hedeflerine ulaşmak için önerilen reformlara/uygulamalara dayanarak PSTA III uygulamasındaki kilit boşlukların ve çıkarılan derslerin belirlenmesini hedeflemektedir. Projenin kısa (PSTA-III)  ve orta vade (PSTA IV) planlaması için girdiler sağlaması, eski ve devam eden değerlendirme çalışmalardan etkili bir şekilde faydalanması beklenmektedir.

Görev kapsamında ulaşılması beklenen spesifik hedefler:

 • Tarım sektörü politikası (stratejik planlama) ve performans değerlendirme çerçevesinin uyumlu hale getirilmesi ve etkili bir şekilde uygulanmasının desteklenmesi
 • Bir yandan tarım sektörü ve ihracatın hızlı bir şekilde büyümesinde devlet çalışmalarını desteklerken aynı zamanda genç ve kadın istihdamının, kooperatiflerin artırılması
 • Aktif varlıklar (teraslama, sulama ve pazar altyapısı), girdi desteği ve büyümede kamu yatırımlarının etkin kullanımını ve bunlardan faydalanılmasını artırmak için devlet çalışmalarının desteklenmesi
 • Rwanda’nın tarımsal transformasyonu için devletin özel finansı teşvik etmedeki çabalarının desteklenmesi
 • Tarımsal ve çevresel olarak sürdürülebilir ve kazançlı ziraat çalışmaları için şartların geliştirilmesinde devlet çalışmalarının desteklenmesi
 • Tarımla geçimini sağlayan hane halklarının kırılganlığını azaltma, gıda ve beslenme güvenliği, iklim değişimi ve toprak yetersizliği konularına dikkat çekme çalışmalarında devletin desteklenmesi
 • Tarım sektörü iletişimi ve yönetim sistemlerinde hızlı bir şekilde dijital sisteme (dijital araçalrın ve süreçlerin kullanılması) geçilmesinde devletin desteklenmesi
 • PSTA III hedeflerine ulaşabilmek için kurumsal çerçevenin geliştirilmesinde destek sağlanması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDG 7c’nin gerçekleştirilmesine ilişkin Ara Dönem Değerlendirmesi: Malavi Su ve Sanitasyon Programı

MDG 7c’nin gerçekleştirilmesine ilişkin Ara Dönem Değerlendirmesi: Malavi Su ve Sanitasyon Programı

Referans No: EuropeAid/132633/C/SER/multi Talep No: 2016/374200/1
Faydalanıcı: Malawi Hükümeti
Ülke: Malawi
Proje Başlangıç Tarihi: 06/2016
Süre: 4 Ay

MDG 7c’nin Gerçekleştirilmesine İlişkin Ara Dönem Değerlendirmesi: Malavi Su ve Sanitasyon Programı” Projesi; güncel programın, 15 bölge ve 7 şehirdeki uygulama alanında MDG 7c göstergeleri, Finansal Anlaşma ve Mantıksal Çerçeve’de beklenen sonuçlar çerçevesinde değerlendirilmesi için ara dönem değerlendirmesi düzenlemek amacıyla geliştirilmiştir.

Ara Dönem Değerlendirmesinin temel amacı programın şimdiye kadar beklenen sonuçlara ne düzeyde ulaştığının değerlendirilmesi ve kalan uygulama süreci için dersler çıkarılmasıdır.

 

Değer Zincirleri için Teklif Çağrısının Değerlendirilmesi

Değer Zincirleri için Teklif Çağrısının Değerlendirilmesi

Referans No: EuropeAid/132633/C/SER/multi Talep No: 2016/374054
Faydalanıcı: Avrupa Komisyonu
Ülke: Belçika
Proje Başlangıç Tarihi: 04/2016
Süre: 4 Ay

Görevin genel amacı; 21.02.07.04 AB bütçe kalemleri altında 2016 “ Kapsamlı ve Sürdürülebilir Değer Zinciri ve Besinlerin Güçlendirilmesi - EuropeAid/151093/DH/ACT/Multi teklif çağrısını takiben projelerin kaliteli bir seçim sürecine ulaşılmasıdır.

Özel hedefler ise:

 1. Konsept Notu’nun değerlendirilmesi: Tüm konsept notları eylemin ilgililiğine ve tasarımına göre değerlendirilir ve elektronik formatta bireysel değerlendirme sistemine kaydedilir.
 2. Tam Başvuru Formu’nun değerlendirilmesi: Yazılı değerlendirmeleri içeren değerlendirme sistemi çağrının konsept notu aşamasında olduğu gibi her birey için ayrı hazırlanır. Değerlendirme yayımlanan değerlendirme sistemi ile uyumludur ve finansal, operasyonel kapasite, fizibilite, sürdürülebilirlik, bütçe ve önerilen eylemin maliyet etkinliği, talepler ve sözleşme yönetimi konuları vurgulanmaktadır (her bir eğitimin zamanlaması ve süresi başlangıç aşamasında kararlaştırılacaktır).

 

 

AB-Tunus Tek Taraflı Destek Çerçevesinin (2017-2020) Tanımlanması ve AB Üyeleri Ortak Programının Uygulanması için Teknik Destek Verilmesi

AB-Tunus Tek Taraflı Destek Çerçevesinin (2017-2020) Tanımlanması ve AB Üyeleri Ortak Programının Uygulanması için Teknik Destek Verilmesi

Referans No: EuropeAid/132633/C/SER/multi Talep No: 2015/369222
Faydalanıcı: Tunus Kamu Yönetimi
Ülke: Tunus
Proje Başlangıç Tarihi: 03/2016
Süre: 10 Ay

Projenin genel hedefi, politika dokümanlarının hazırlanması ve donör koordinasyonunun sağlanması için mekanizmaların kurulmasında Tunus Avrupa Birliği Delegasyonuna destek verilmesidir.

Projenin spesifik hedefleri aşağıda yer almaktadır:

 1. AB’nin Tunus’a yaptığı yardımlara yönelik programlama belgesi olan 2017-2020 AB-Tunus Tek Taraflı Destek Çerçevesi ve eklerinin hazırlanmasında destek sağlamak
 2. Ortak bir AB ve Üye Devletler programının oluşturulması için AB, Üye Devletler ve diğer donörler tarafından sağlanan yardımların tanımlanmasına yardımcı olan mekanizma ve araçları (veritabanı) önermek ve kurmak

 

Kamboçya Doğal Kaynaklar Yönetimi Sektörünün Belirlenmesi ve Formülasyonu

Kamboçya Doğal Kaynaklar Yönetimi Sektörünün Belirlenmesi ve Formülasyonu

Referans No: EuropeAid/132633/C/SER/multi Talep No: 2014/349635
Faydalanıcı: Avrupa Birliği Kambodça Krallığı Delegasyonu
Ülke: Kambodça
Proje Başlangıç Tarihi: 05/2015
Süre: 13 Ay

“Kamboçya Doğal Kaynaklar Yönetimi Sektörünün Belirlenmesi ve Formülasyonu” Projesi, Avrupa Birliği Kamboçya Krallığı Delegasyonu’na sektördeki AB deneyimleri ve sektör için geliştirilen mevcut stratejik çerçevelere dayanarak önerilen tarım ve doğal kaynaklar yönetimi sektör programının belirlenme ve formülasyon aşamasında destek olmak amacıyla geliştirilmiştir.

Belirleme ve formülasyon aşamalarında kapsamlı konulara değinilerek bunlarla ilgili hizmetler sağlanır. Sunulacak hizmetler aşağıda yer almaktadır:

 • Kamboçya’da tarım ve doğal kaynaklar yönetimi konusunun değerlendirilmesi
 • AB destekli tarım ve doğal kaynaklar yönetimi sektör programı ve beklenen çıktılar doğrultusunda özel politika, strateji ve uygulama alanlarının belirlenmesi
 • Kamboçya Hükümeti ve esas paydaşlar olarak Tarım, Balıkçılık ve Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve sivil toplum temsilcilerinin kapasite ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesi
 • Tarım ve doğal kaynaklar yönetimi sektör programının sivil toplumun işbirliğiyle etkili ve bütünleşik bir şekilde faydalanacağı bir mekanizmanın belirlenmesi
 • Sektördeki donör destekli ulusal ve bölgesel girişimlerin gözden geçirilmesi ve potansiyel sinerjilerin veya bütünleyicilerin analiz edilmesi
 • Sektörün oluşturulmasında en uygun adımın/adımların belirlenmesi için kilit paydaşlarla (Hükümet, AB, donör sivil toplum kuruluşları) danışma çalıştaylarının düzenlenmesi
 • Bu tür bir sözleşmenin sınırları içinde Kamboçya’daki tarım ve doğal kaynaklar yönetimi sektörünün hızlı politik ekonomi analizinin yapılması
 • Tarımsal yatırım konusunda özellikle KOBİ’lerin pazar ihtiyaçlarının ve iş ortamının/yatırım ortamının gözden geçirilmesi/değerlendirilmesi
 • Sektör Politikası Destek Programı için 7 değerlendirmenin tamamlanması (Sektör politikası ve stratejisi, makroekonomik durum, sektör, bütçe ve orta vadeli gider çerçevesi, kamu finansal yönetimi)
 • Çok Yıllık Göstergesel Program doğrultusunda tarım ve doğal kaynak yönetimi programı için stratejik bir program ve ülke durumuna uygun tasarım seçeneğinin/seçeneklerinin belirlenmesi ve sunulması
 • Program tasarımında cinsiyet eşitliği ve çevresel sürdürebilirliğin etkin bir şekilde göz önünde bulundurulması ve yansıtılması.

 

 

İçişleri Bakanlığı İnsan Hakları Yapılanmasının Geliştirilmesi İçin Teknik Destek

İçişleri Bakanlığı İnsan Hakları Yapılanmasının Geliştirilmesi İçin Teknik Destek

Faydalanıcı: İçişleri Bakanlığı
Ülke: Türkiye
Proje Başlangıç Tarihi:04/2015
Süre: 10 Ay

 “İçişleri Bakanlığı İnsan Hakları Yapılanmasının Geliştirilmesi İçin Teknik Destek” Projesi, İçişleri Bakanlığının insan hakları konusundaki kurumsal yapısının güçlendirilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

Projeyle, İçişleri Bakanlığının insan hakları alanında çalışan merkez birim ve bağlı kuruluşlarına yönelik ihtiyaç ve boşluk analizinin yapılması ve bu ihtiyaç analizi ışığında insan hakları konusunda kapasite ve bilgi artırımını amaçlayan bir yol haritasının oluşturulması hedeflenmektedir. 

 

Sözleşmeden Kaynaklanan Taleplerin Değerlendirilmesi için Teknik Destek

Sözleşmeden Kaynaklanan Taleplerin Değerlendirilmesi için Teknik Destek

Referans No: EuropeAid/1326633/C/SER/multi Talep No: 2015/356830
Faydalanıcı: Kenya Hükümeti
Ülke: Kenya
Proje Başlangıç Tarihi: 04/2015
Süre: 18 Ay

 “Sözleşmeden Kaynaklanan Taleplerin Değerlendirilmesi için Teknik Destek” Projesi, Yüklenici tarafından sunulmuş olan sözleşmesel  taleplere ilişkin olarak Sözleşme Makamının adil ve gerekçeli bir karara varmasını sağlayacak tarafsız bir görüş ortaya koymak üzere hazırlanmıştır.

Spesifik hedefler şunlardır;

1.Sözleşme koşullarında yer alan madde 35 ve 55 uyarınca uygulama süresinin uzatılması ve ilave maliyet ile ilgili olarak Yükleniciler tarafından sunulmuş olan taleplerin değerlendirilmesi (Avrupa Kalkınma Bankası veya Avrupa Birliği tarafından finanse edilen İnşaat Sözleşmelerine ilişkin Genel Koşullar).

2. Bahsekonu taleplere ilişkin bir karara varılmasında Sözleşme Makamına tavsiyelerde bulunmak.

3. Genel Koşullar Madde 68 kapsamında yer alan tüm çözüm gerektiren anlaşmazlık usullerinde Sözleşme Makamına, Yüklenici tarafından ileri sürülen taleplerle ilgili anlaşmazlıkların çözümünde danışman rolünde destek olmak.

4. Talep ve Sözleşmelerin İdaresi ile ilgili konularda personele eğitim sunmak (Her bir eğitimin tam olarak tarihi ve süresi ilk misyon sırasında kararlaştırılacaktır).

11. AKF (EDF) kapsamında Namibiya besi hayvanı sektörüne verilecek AB yardımının tespit edilmesine destek verilmesi

11. AKF (EDF) kapsamında Namibiya besi hayvanı sektörüne verilecek AB yardımının tespit edilmesine destek verilmesi

Referans No: EuropeAid/1326633/C/SER/multi Talep No:2014/353164
Faydalanıcı: Namibiya Avrupa Birliği Delegasyonu
Ülke: Namibiya
Proje Başlangıç Tarihi:02/2015
Süre: 8 Ay

 “11. AKF (EDF) kapsamında Namibiya besi hayvanı sektörüne verilecek AB yardımının tespit edilmesine destek verilmesi” projesi, sürdürülebilir üretim kapasiteleri destekleyerek, iklim değişikliğine uyumu sağlayarak, kırsal temelli değer zincirlerini geliştirerek ve kırsaldaki girşimciler için iş çevresini geliştirerek kırsaldaki birincil üreticileri pazarlara ulaştırmak için hazırlanmıştır.

Projenin ozel hedefi, birincil üreticiler ve zincirdeki diğer aktörler için sürdürülebilir geçim yolu ve istihdam fırsatlarını geliştirmek amacıyla Namibiyada ortak kullanım alanlarındaki besi hayvanı değer zincirini güçlendirerek kendi ayakları üzerinde durmayı sağlayacak girişimlerin tespit edilmesidir.

 

 

Su Çerçevesi Direktifinin Uygulanması ve Nehir Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması Konusunda Eğiticilerin Eğitimi Teknik Destek Projesi

Su Çerçevesi Direktifinin Uygulanması ve Nehir Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması Konusunda Eğiticilerin Eğitimi Teknik Destek Projesi

Referans No: EuropeAid/132633/C/SER/multi Talep No: ALTUN/TOTRB/TR2010/0740.01-2/FWC/105
Faydalanıcı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Ülke: Türkiye
Proje Başlangıç Tarihi:10/2014
Süre: 11 Ay

Bu projenin genel amacı, su ve nehir havzası yönetimi politikalarının genel olarak AB müktesebatı ve özelde su ile ilgili Direktifler ile uyumlaştırılmasını sağlamak amacıyla Türkiye’de Su Çerçeve Direktifi’nin uygulanmasına katkıda bulunmaktır. Bu projenin özel amaçları ise; Su Çerçeve Direktifi’nin uygulanması ve Nehir Havzası Yönetim Planlarının hazırlanmasına yönelik olarak teknik destek ve gerekli eğitimleri sağlamak, Türkiye’de SÇD’nin doğru şekilde uygulanmasını sağlamak ve Nehir Havzası Yönetimi Komitelerinin bilimsel ve teknik kapasitelerini ve etkililiklerini artırmaktır. 

Bu projenin global amacı Su Çerçeve Direktifi’nin doğru şekilde uygulanmasına katkıda bulunarak Türkiye’deki su ve nehir havzası yönetim politikalarının özellikle AB müktesebatı ve Çevre Faslı ile uyumlaştırılmasını sağlamaktır.

Bu projenin özel amacı ise; Su Çerçeve Direktifi’nin uygulanması ve Nehir Havzası Yönetim Planlarının hazırlanmasına yönelik olarak eğiticilere teknik destek ve gerekli eğitimleri sağlayarak Türkiye’de SÇD’nin doğru şekilde uygulanmasını temin etmek ve Nehir Havzası Yönetimi Komitelerinin bilimsel ve teknik kapasitelerini ve etkililiklerini artırmaktır.

Pakistan’da Teknik ve Mesleki Eğitim ve Öğretim Sektörüne Verilen AB Desteği için Görünürlük

Pakistan’da Teknik ve Mesleki Eğitim ve Öğretim Sektörüne Verilen AB Desteği için Görünürlük

Referans No: EuropeAid/127054/C/SER/multi (FWC Beneficiaries 2009) Talep No:2012/295479
Faydalanıcı: Avrupa Birliği Pakistan Delegasyonu
Ülke: Pakistan
Proje Başlangıç Tarihi: 03/2013
Süre: 2 Sene

“Pakistan’da Teknik ve Mesleki Eğitim ve Öğretim Sektörüne Destek Verilmesi” (TVET I) Programı, beş yıllık bir program olup toplam maliyeti 20 milyon Euro’dur. Amaç, ağırlıklı olarak Pakistan’ın kırsal alanlarında olmak üzere ekonomik sektörün ihtiyaçları doğrultusunda beceri kazandırmaya yönelik eğitimlerin kalitesini ve erişimini artırmaktır. 

Projenin global hedefi, genelde AB ile ilgili olarak olumlu farkındalığın ve tanınırlılığın artırılması, özelde ise Pakistan’da işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesidir. Daha spesifik olmak gerekirse, amaç koordineli ve bütüncül bir yaklaşım ile Pakistan’daki MEÖ sektörüne verilen AB desteğinin görünürlüğünü artırmak için faydalanıcılara ve AB Pakistan Delegasyonuna destek vermektir.

 

 

 

 

 

Federal Su Kaynakları Bakanlığı ve Anambra, Cross Rivers ve Osun Eyaletlerinde Su ve Sanitasyon Sektörü Reform Projesi Aşama II’nin Başlangıç Aşaması için Ara Teknik Destek Görevi

Federal Su Kaynakları Bakanlığı ve Anambra, Cross Rivers ve Osun Eyaletlerinde Su ve Sanitasyon Sektörü Reform Projesi Aşama II’nin Başlangıç Aşaması için Ara Teknik Destek Görevi

Referans No: EuropeAid/127054/C/SER/multi (FWC Beneficiaries 2009) Talep No:2012/296-227
Faydalanıcı: Nijerya Ulusal Planlama Komisyonu
Ülke: Nijerya
Proje Başlangıç Tarihi:10/2012
Süre: 10 Ay

Bu projenin genel hedefi, 1. ADF Ülke Desteği Stratejisi kapsamında Nijerya Federal Su Kaynakları Bakanlığı ve altı AB odak Eyaletinde uygulanan Su ve Atık Su Sektör Reformu Projesinin II. Aşamasının başlangıç aşamasının uygulanmasında Nijerya Hükümetine destek vermektir.

Projenin özel hedefi, uzun dönem teknik destek ekibinin oluşturulması için gerekli zeminin hazırlanmasında Nijerya Federal Su Kaynakları Bakanlığı ve güneydeki üç AB odak Eyaletinde bulunan Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (NAO) ve Proje Uygulama Kuruluşlarına teknik destek vermektir.

 

 

 

Eğitim alanında Hibe Programı Kapsamında Proje Hazırlama Konusunda Bölgesel ve Yerel Paydaşlara Destek Verilmesi

Eğitim alanında Hibe Programı Kapsamında Proje Hazırlama Konusunda Bölgesel ve Yerel Paydaşlara Destek Verilmesi

Referans No: EuropeAid/127054/C/SER/multi (FWC Beneficiaries 2009) Request N°: IPA.4.1.4.1.04.01
Faydalanıcı: Ekonomi, Çalışma ve Girişimcilik Bakanlığı (MELE)
Ülke: Hırvatistan
Proje Başlangıç Tarihi: 09/2011
Süre: 12 Ay

Bu proje, 2007-2011 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı altında Hırvatistan için ayrılmış olan başta IPA olmak üzere AB fonlarının emilim kapasitesinin artırılması için hazırlanmıştır.

Amaçlardan biri, IPA Bileşen IV çerçevesinde sunulan fırsatlarla ilgili olarak eğitim sektöründeki ilgili kurumlara ve potansiyel hibe başvuru sahiplerine gerekli bilgilerin aktarılmasını kolaylaştırmaktır. Ayrıca, 2007-2011 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı çerçevesinde eğitim alanında hibe başvurusunda bulunmak isteyen potansiyel hibe başvuru sahiplerine gerekli bilgi ve becerilerin aktarılması de amaçlanmaktadır.

UNIK İnşaat mühendislik işleri sözleşmesinin teknik denetimi – Üç şehrin su ve atık su projesi

UNIK İnşaat mühendislik işleri sözleşmesinin teknik denetimi – Üç şehrin su ve atık su projesi

Referans No: EuropeAid/127054/C/SER/multi (FWC Beneficiaries 2009) Talep N°: 2010/259622 v2
Faydalanıcı: Su Kaynakları ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Ülke: Lesoto
Proje Başlangıç Tarihi: 06/2011
Süre: 12 Ay

“UNIK İnşaat Mühendislik işleri sözleşmesinin teknik denetimi – Üç şehrin su ve atıksu” projesi, UNIK Construction Engineering (Pty) Ltd (Yüklenici) ve Danışman tarafından gerçekleştirilen ve proje uygulaması sırasında ortaya çıkan organizasyonel, teknik, sözleşmesel ve finansal hususlar açısından inşaat işleri/hizmetler ile ilgili gerçeklere dayalı bir değerlendirme ortaya koymak üzere hazırlanmıştır.  Denetmen; Sözleşme Makamı, Yönetici ve Avrupa Birliği Delegasyonuna gözlemlenen hataların çözümü ve gerekli eylemlere ilişkin olarak daha iyi proje sonuçlarıı sağlayabilecek tavsiyelerde bulunacaktır.

Bu projenin spesifik hedefi Yöneticiye, Sözleşme Makamına ve Avrupa Birliği Delegasyonuna aşağıdaki konularda gerekli güvenceyi sağlamaktır:

 1. Bölüm (1) altında belirtilen su ve atıksu projeleri kapsamında yürütülen inşaat işleri ve beraberindeki denetimin istikrarlı bir şekilde uygulanması;
 2. İnşaat işlerinin iyi şekilde organizasyonu;
 3. Sözleşmenin Teknik Şartnamesine uygun olarak ve sektördeki en iyi uygulamalar doğrultusunda yapım işlerinin kalitesi;
 4. Proje harcamalarını doğrulanması ve öngörülen proje bütçesine uygun olması;
 5. Projenin doğru şekilde yönetilmesi: taraflardan her birinin sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve herhangi bir talepte bulunma, dava açma ve/veya anlaşmazlığa düşülmesi riskinin en aza indirilmesi;
 6. Projenin ayrılan bütçe dahilinde uıygulanması ve sözleşme süresi içerisinde tamamlanması.

 

 

 

 

Bölgesel Kalkınma Operasyonel Programının Uygulanması için Program Otoritesine Teknik Destek Verilmesi 2007-2009 – Eğitim Hazırlığı, Organizasyonu ve Sunumu

Bölgesel Kalkınma Operasyonel Programının Uygulanması için Program Otoritesine Teknik Destek Verilmesi 2007-2009 – Eğitim Hazırlığı, Organizasyonu ve Sunumu

Faydalanıcı: Makedonya Bölgesel Kalkınma Bileşeni Program Otoritesi
Proje Başlangıç Tarihi: 06/2011
Süre: 12 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Bölgesel Kalkınma Bileşeni kapsamındaki IPA fonlarının yönetimi ve uygulaması ile doğrudan ilişkili görevleri yerine getirmek için gerekli idari kapasiteyi ve becerileri geliştirmek için Bölgesel Kalkınma Bileşeni Program Otoritesine eğitim vermektir.

 

 

 

 

 

 

Kültür Köprüleri Programının Değerlendirilmesi Çalışmasına Destek Verilmesi

Kültür Köprüleri Programının Değerlendirilmesi Çalışmasına Destek Verilmesi

Referans No: EuropeAid/127054/C/SER/multi (FWC Beneficiaries 2009) Talep No: ALTUN/TACSD/TR2009/0740.01-01/FWC/013
Faydalanıcı: Merkezi Finans ve İhale Birimi - Türkiye
Ülke: Türkiye
Proje Başlangıç Tarihi: 05/2011
Süre: 4 Ay

Kültür Köprüleri Programının genel hedefi AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğunu kültürel faaliyetler aracılığıyla geliştirmek ve gerek Türkiye’de gerek AB’de kültür sektöründe faal olan taraflar arasında bu amaç doğrultusunda işbirliğinin temin edilmesidir. Kültür Köprüleri Programının merkezinde, kültür odaklı kalıcı ve sürdürülebilir bir AB-Türkiye diyaloğu ve ortaklığının oluşturulması yer almaktadır. Aşağıdaki sorulara cevap bulmak amacıyla bir değerlendirme yapılmıştır:

   • Program faaliyetleri hedeflerine ulaştı mı ve belirlenen hedeflere ulaşmak için en uygun vasıtalar bunlar mıydı?

• Hangi ölçüde beklenmeyen sonuçlar ortaya çıkmıştır?

• Özellikle kültürel çıktılar ve AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu bakımından başlıca sonuçlar nelerdir?

• Doğrudan ve dolaylı faydalanıcılar ve paydaşlar açısından sonuçlar ve bu sonuçların etki ve yansımaları global olarak tatmin edici miydi?

• Program neticesinde ulusal ve uluslararası düzeyde kültür kurumları arasında ağ geliştirme ve koordinasyon başta olmak üzere yapısal değişime dair kanıt var mı?

• Faaliyetlerin kalıcı etki yaratacağına dair kanıt var mı?

Bölgesel Kalkınma Operasyonel Programı için İletişim Eylem Planının Revize Edilmesi/Güncellenmesi ve Uygulanması için Teknik Destek Verilmesi (2007-2009)

Bölgesel Kalkınma Operasyonel Programı için İletişim Eylem Planının Revize Edilmesi/Güncellenmesi ve Uygulanması için Teknik Destek Verilmesi (2007-2009)

Referans No: EuropeAid/127054/C/SER/multi (FWC Beneficiaries 2009) Talep No: IPA/OPRD2007-2009/4.2/Lot2/04
Faydalanıcı: Bölgesel Kalkınma Bileşeni Program Otoritesi
Ülke: Makedonya
Proje Başlangıç Tarihi: 02/2011
Süre: 12 Ay

Projenin hedefi anlaşılır ve uygun hedef ve mesaj araçları ve yöntemleriyle donatılmış bir İletişim Eylem Planını revize ederek uygulamaya sokmaktır. Bu proje kapsamında kullanılacak olan mesaj, araç, ve yöntemler tematik bilgilerin hedef gruplara etkili ve doğru şekilde aktarılmasını sağlayacaktır. Bu nedenle İletişim Planı kapsamındaki ana hedef; Faydalanıcıyı, ilgili bakanlıkları, paydaşları ve genel olarak halkı mümkün olduğu kadar homojen bir şekilde Proje hedefleri ve beklenen sonuçlar hakkında bilgilendirmektir.  

Projenin amacı, Bölgesel Kalkınma için Operasyonel Programı (2007-2009) ile ilgili olarak en etkili iletişimi sağlamak ve başta Program ile belirlenmiş olan uygunluk kuralları, uygulanacak olan faaliyetlerle ilgili spesifik koşullar ve uygulamaya ilişkin zaman çizelgesi olmak üzere bölgesel kalkınma alanındaki AB mali desteği ile ilgili halkın farkındalığını artırmaktır.

 

 

 

 

 

Denizcilik Güvenliği alanındaki AB ve uluslararası yasal gerekliliklerin uygulanmasının güçlendirilmesine yönelik olarak Eşleştirme Proje Fişinin geliştirilmesi için Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Deni

Denizcilik Güvenliği alanındaki AB ve uluslararası yasal gerekliliklerin uygulanmasının güçlendirilmesine yönelik olarak Eşleştirme Proje Fişinin geliştirilmesi için Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Deni

Referans No: EuropeAid/127054/C/SER/multi (FWC Beneficiaries 2009) Talep No: 2010/256457
Faydalanıcı: Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Denizcilik İdaresi
Ülke: Azerbaycan
Proje Başlangıç Tarihi: 01/2011
Süre: 10 Ay

Eşleştirme projesinin endikatif genel hedefi, Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Uluslararası Denizcilik Sözleşmelerine uygun AB Denizcilik Güvenliği Gereklilikleri I’in uygulanmasını artırmak ve devlete ait filo ve liman sektörünün yeniden yapılanmasını ve denizcilik güvenliği ile ilgili çevresel tedbirlerin uygulanmasını kolaylaştırmaktır.

Projenin başlıca odak noktasını teşkil eden endikatif proje hedefi ise denizcilik güvenliği alanındaki AB ve uluslararası yasal gerekliliklerin uygulanmasında Devlet Denizcilik İdaresine destek vermektir.

Bu kapsamda Uluslararası Denizcilik Sözleşmelerine uygun AB Denizcilik Güvenliği Gereklilikleri I’in ulusal mevzuat ile uyumlaştırılması ve bunun uygulanmasına ilişkin temel için devlete ait filo ve liman sektörünün yeniden yapılanması dahil hazırlıkların yapılması sağlanacaktır (düzenleyici/operasyonel ve ticari fonksiyonların ayrılması).