X
GO

WYG Türkiye olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki formu doldurarak CV göndermek suretiyle bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz WYG Türkiye tarafından, yasal mevzuat kapsamında işlenecek olup ilgili birimler ile paylaşılarak aktarılabilecek ve CV'nizin değerlendirilmesi amacı ile kullanılacak ve gerekli görülmesi halinde depolanabilecektir.

Veri sahibi olarak Kanun’un 11. Maddesi kapsamında kvkk@wyg.com.tr adresine mail atarak belirtmiş olduğunuz kişisel verilerinizin;

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme,
  • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Verilerinizin aktarıldığı 3.kişileri öğrenme ve aktarılma sürecine ilişkin bilgi isteme
  • Eksik/yanlış veri varsa düzeltme, eski olan veriyi güncelleme,
  • Kanun’un 7. Maddesi çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahipsiniz.