X
GO

 

 

 

 • Sosyo Ekonomik Danışmanlık
 • Teknik Müşavirlik ve Mühendislik
 • Çerçeve Projeler
 • Sektörel Araştırmalar
 • Bilişim Teknolojileri

WYG Türkiye bünyesinde yer alan Sosyo-Ekonomik Danışmanlık Hizmetleri, sürdürülebilir, akılcı ve içermeci bir büyüme sağlamak amacıyla ekonomik, sosyal, bölgesel kalkınma ve reformlar için çözümler üretmektedir. Bakanlıklar, Belediyeler, Bölgesel Kalkınma Ajansları, STK’lar, Üniversiteler ve Özel Sektör dahil olmak üzere geniş bir yelpazede yer alan, çeşitli kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu çerçevede sunulan danışmanlık hizmetlerimizin odak noktası, küresel çapta kabul gören ilkeler temelinde etkili ve başarılı proje yönetimi uygulamalarıdır.

Ekibimiz; kurumsal kapasite geliştirme, eğitim, istihdam, hayat boyu öğrenme, sosyal içerme, sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi, bölgesel rekabet edebilirlik, KOBİ’lerin geliştirilmesi, araştırma ve yenilikçilik, mesleki eğitim, bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi, adalet, sağlık, etik kültürünün pekiştirilmesi, iyi yönetişim, markalaşma, tanıtım, iletişim ve farkındalık artırma, hibe programlarının yönetimi ve izlenmesi, kırsal ve tarımsal kalkınma gibi pek çok alanda teknik destek projeleri uygulamış ve uygulamaya devam etmektedir. Uzmanlığımızın temelinde sadece bu alanlarda doğrudan sunduğumuz danışmanlık hizmetleri değil, aynı zamanda farklı bölgelerde çeşitli hedef grupları ve yetkili makamlar ile geliştirmiş olduğumuz güçlü ağ yatmaktadır.

Sosyo-Ekonomik Danışmanlık Hizmetleri kapsamında, hizmet kalitesini arttırmaya yönelik benimsediğimiz etkili tedbirler ve danışmanlık sektöründeki deneyimimiz sayesinde, müşterilerimiz; sosyal dışlanma, eşitsizlik, işsizlik, uyum sağlayabilme, bölgesel eşitsizlik, ekonomik durgunluk, verimsizlik ve benzeri sorunların üstesinden gelme konusunda beceri kazanmış ve bu konuların yönetiminde daha da başarılı olmuştur.

Sosyo-Ekonomik Danışmanlık Hizmetleri, yerel düzeyde varlık göstererek  ve ağ oluşturarak Türkiye’nin tüm illerinde projeler uygulmaktadır.Tarafımızdan yürütülen projeler kapsamında; Ankara, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Kütahya, Yozgat, Kayseri, Rize ve Samsun gibi Türkiye’nin birçok ilinde proje ofislerimiz  ve projelerimiz kapsamında  hedef gruplarımız bulunmaktadır. Yurtdışında ise Mısır, Lübnan ve Kıbrıs’ın kuzey kesiminde de proje ofislerimiz bulunmaktadır. 

Yürüttüğümüz projeler için teklif hazırlayarak,bu projeleri yerli ve yabancı kilit ve kilit olmayan uzmanların desteği ile uygulayarak elde ettiğimiz deneyimler sayesinde ekibimiz; eğitim ihtiyaç analizi yapılması, eğitimlerin verilmesi, hazırlanması, değerlendirilmesi, çalışma grubu toplantılarının düzenlenmesi, iletişim, tanıtım ve farkındalık artırma çalışmalarının yapılması, iyi yönetişim modellerinin oluşturulması, hibe programlarının yönetimi ve izlenmesi, kamu-özel sektör ve STKlar arasında sürekli diyaloğun sağlanması, örgün eğitim müfredatının hazırlanması, işgücü piyasası analizlerinin yapılması, iş gücü piyasasına entegrasyon için yerel ve bölgesel modeller oluşturulması, proje websiteleri, yönetim ve izleme bilgi sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri, risk değerlendirme araçları, eşleştirme veri tabanı, e-öğrenme çözümleri gibi birçok Bilişim Teknolojisi araçlarının geliştirilmesi, yurt dışı çalışma ziyaretleri, staj programları ve iş izleme ziyaretleri düzenlenmesi, AB Müktasebatına uyum sürecinde birçok farklı konuda resmî rapor, taslak mevzuat, taslak yönetmelik, eylem planı ve strateji belgesinin hazırlanması, istihdamın artırılması için rehberlik hizmetleri verilmesi, sosyal içerme ve entegrasyon konusunda danışmanlık faaliyetleri sunulması, yerel ve bölgesel sosyal hizmet koordinasyon ve rehberlik birimlerinin kurulması, meslek standardı ve mesleki yeterliliklerin hazırlanması konusunda danışmanlık verilmesi, değer zinciri analizlerinin yapılması, iş planlarının oluşturulması, KOBİ’lerin rekabet edebilirlik düzeyinin artırılması, bölgesel veri analiz araçlarının geliştirilmesi gibi konularda engin bilgi birikimine sahip olmuştur.  
 

Kurulduğu günden itibaren Teknik ve Mühendislik projelerini gerçekleştiren WYG Türkiye, bu alandaki hizmetlerini 2011 yılından itibaren bu amaçla oluşturduğu Teknik Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri (TMMH) departmanı altında yürütmektedir. WYG Türkiye’nin aldığı ödüllerle başarısını kanıtladığı Program ve Proje Yönetimi alanlarında WYG Grubu’nun teknik ve mühendislik alanlarında küresel bazda sahip olduğu kapasitelere paralel olarak hizmet veren TMMH departmanı, sürdürülebilir bir dünyanın gelecek nesillere aktarılmasına ilişkin sorumluluğunun bilinciyle aşağıdaki ana disiplinlerde faaliyet göstermektedir:

 • Proje Yönetimi Danışmanlığı
 • Çevre
 • Mimarlık, Kentsel Tasarım, Peyzaj
 • Mühendislik
 • Enerji
 • Ulaştırma

Ağırlıklı olarak Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Katılım Öncesi Mali Yardım Programları dahilindeki teknik destek projelerini takip etmekte olan TMMH departmanı, Çevre ve Altyapı yatırımlarının planlanması, gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi süreçlerinde bakanlıklar ve belediyeler başta olmak üzere ilgili merkezi ve yerel yönetim birimlerine; fizibilite, planlama, tasarım, ihale, sözleşme yönetimi, yapım işlerinin denetimi, kalite – bütçe – süre kontrolü, çevre-altyapı hizmetlerinin yönetimine ilişkin kurumsal kapasite geliştirme, yönetim – bakım – işletme alanlarında mesleki ve teknik eğitimlerin verilmesi vb. hizmetleri vermektedir.

Disiplin bazında hizmetlerimiz aşağıda sıralanmıştır:

Proje Yönetimi (Tüm Sektörlerde):

 • Proje & Program Yönetimi
 • Baştan sona tek sorumlu olarak proje hizmeti
 • İşveren & Müşteri Temsilciliği
 • Tasarım Yönetimi
 • Sözleşme Yönetimi (FIDIC Sözleşmeleri dahil)
 • Strateji ve Planlama
 • İnşaat Yönetimi
 • Yapım İşleri Denetimi (FIDIC Sözleşmeleri kapsamında)

Maliyet Danışmanlığı (Tüm Sektörlerde):

 • Fizibilite Çalışmaları ve Proje Geliştirme
 • Satınalma Danışmanlığı
 • İhale Yönetimi ve Desteği (İnşaat, Hizmetler ve Malzeme-Ekipman Alımı)
 • Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi
 • Maliyet Kontrolu ve İş Değişikliklerinin Yönetimi
 • Proje İzleme
 • Değer Yönetimi ve Mühendisliği
 • Risk Yönetimi
 • Durum Tespiti
 • Bağımsız Belgelendirme
 • Maliyet Analizi

Çevre:

 • Stratejik Çevre Etkisi Değerlendirmesi/Çevre Etkisi Değerlendirmesi (SEIA/ EIA)
 • Su Yönetimi
 • İklim Değişimi Etkilerinin Azaltılması
 • Çevresel Durum Tespiti
 • Sürdürülebilirlik
 • Atık ve Kaynak Yönetimi

Mimarlık, Kentsel Tasarım, Peyzaj:

 • Mimarlık
 • Kentsel Tasarım
 • Ana Plan hazırlama
 • Peyzaj Mimarlığı
 • Kültürel Miras (Tarihi Çevre ve Binaların Restorasyonu/Renovasyonu)

Mühendislik:

 • İnşaat Mühendisliği
 • Makina ve Elektrik Mühendisliği
 • Su & Atıksu Mühendisliği

Enerji:

 • Enerji Yönetimi
 • Yenilenebilir Enerji
 • Düşük Karbon Teknolojileri

Ulaştırma:

 • Ulaşım Planlama - Ana Plan hazırlama
 • Ulaşım Modelleme

AB Çerçeve Sözleşmesi, Avrupa Komisyonu’nun dış yardım programları kapsamında yararlanıcı ülkeler adına kısa süreli teknik destek hizmetleri için uzmanların hızlı ve şeffaf işe alımı yöntemiyle kullanılan bir araçtır. Çerçeve Sözleşme Yöntemi (FWC) Avrupa Yardım İşbirliği Ofisi tarafından yönetilmekte ve Avrupa Komisyonu’nun tüm ana çalışma bölgelerini kapsamaktadır.

FWC sözleşmeleri ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.

2013 Yılı Çerçeve Sözleşmesi Yararlanıcıları (BENEF2013) kurallarına göre, “Hizmet Talebi (Rfs)” ve Teknik Şartname (Terms of Reference – TOR) seçilmiş danışmanlık firmalarına gönderilir. Uzmanların ana kategorileri; Kategori I (en az 12 yıllık deneyim), Kategori II (en az 6 yıllık deneyim) ve Kategori III (en az 3 yıllık deneyim)‘ten oluşmaktadır. Yönetici Asistanı kategorisi sadece hibe değerlendirmesi ile ilgili görevler için açılabilmektedir. Komisyon adına sağlanan bu teknik destek hizmetleri, “Lot” olarak adlandırılan ve belirli uzmanlık alanından oluşan ve önceden seçilmiş olan Çerçeve Sözleşme Yüklenicileri tarafından yürütülür. Aşağıda AB Çerçeve Sözleşmeleri kapsamındaki 12 Lot için ortak olarak belirlenmiş uzmanlık alanlarını bulabilirsiniz:

 • Program veya proje tasarım ve uygulaması
 • İş Tanımı’nn hazırlanması (hizmetler) ve ek teknik dökümanların (çalışmalar, çıktılar) ve tekliflerin değerlendirilmesi (tedarik)
 • Hibe tekliflerinin değerlendirilmesi
 • Değerlendirmeler (önceden tahmin edilen, ara, sonrasında gerçekleştirilen), yatay unsurlarla birlikte izlemeler
 • Sektörel politika analizi ve reformlar
 • Makroekonomi
 • Halka açık finansal yönetim
 • Yasalar, yönetmelikler ve kanunların uygulanması, mevzuatın tahmini
 • Kurumsal kapasite geliştirme
 • Eğitim ve araştırma
 • Farkındalık yaratma (bilgi ve iletişim dahil)

BENEF2013 kapsamında, WYG Türkiye olarak kısa listeye kalmış olduğumuz Lot1, Lot2, Lot6, Lot7 ve Lot12’de  çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlgili Lotlara dair özet bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

 

 

WYG Türkiye, proje danışmanlığı ve yönetimi alanındaki itibarı ve bilgisi ile çerçeve proje yönetimi prosedür ve süreçlerinde oldukça tecrübelidir. BENEF2009 altındaki deneyimleri ile, WYG Türkiye profesyonel ve kurumsallaşmış yönetim ve işe alım hizmetleri, 30.000’den fazla CV’yi içeren veri tabanı ve deneyimli işe alım analistleri sayesinde çerçeve projeleri ve iç kalite güvence süreçlerinde profesyonel bir yönetim gerçekleştirmektedir. Çerçeve projeleri kapsamında bizimle çalışmak isterseniz, gelecekte ilgili projelerde değerlendirilmek üzere CV’nizi veri tabanımıza yükleyebilirsiniz.

Kapsam: AB dışında kuruluşlar tarafından desteklenmek üzere geliştirilen/talep edilen bölgesel, sektörel araştırmalar ile kurumsal kapasite geliştirme alanındaki faaliyetlerin bütününü ifade eder. İlgili kuruluşlar aşağıda özetlenmiştir;

Çokuluslu Kalkınma ve Finansman Kuruluşları Uluslararası Kuruluşlar Ulusal Kuruluşlar Özel Kesim
 • Afrika Kalkınma Bankası
 • Asya Kalkınma Bankası
 • Avrupa Yatırım Bankası
 • Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
 • İslam Kalkınma Bankası
 • Fransız Kalkınma Ajansı
 • JICA
 • Birleşmiş Milletler
 • Valilikler
 • Kalkınma Ajansları
 • Belediyeler
 • Ticari İşletmeler
 • Meslek örgütleri
 • STK’lar

 

Yaklaşım ve Metodoloji: Her kuruluşun çevre, cinsiyet eşitliği, gençlik ve istihdam gibi global hedeflerin yanısıra kuruma özel bölgesel-sektörel hedefleri olabilir. Türkiye ve yakın coğrafyadaki mevcut ve potansiyel projeler ulusal kalkınma hedefleri ve uluslararası kuruluşların ülke raporları çerçevesinde izlenir ve değerlendirilir.

Ülkemizde özel kesim ihtiyaçları ise ağırlıklı olarak finansmana dayanmaktadır. Bu çerçevede ilgili kuruluşların büyüme, rekabet edebilirlik, satınalma ve birleşme konularındaki fizibilite talepleri finansal modellemeyi de içerecek şekilde uzman ekipler tarafından hazırlanır. 

Hizmetler: 

Talep eden kuruluşlara aşağıdaki hizmet setleri sunulabilmektedir;

 • Proje geliştirme; kurumların ihtiyaçlarının katılımcı yöntemlerle kurgulanan çalıştaylarla ortaya çıkartıldığı ve raporlandığı süreçlerdir.
 • Kurumsal kapasite gelişimi; mevcut durum analizi, problemlerin-hedeflerin tanımlanması ve hedeflerin stratejilere dönüştürülmesi konusunda  katılımcı yöntemlerle kurgulanan çalıştaylarla gerçekleştirilen ve sonuçların raporlandığı süreçlerdir.
 • Ülke, sektör araştırmaları ve sosyo-ekonomik araştırmalar; sektörel ve bölgesel araştırma raporları ve gerektiğinde bu alandaki saha çalışmaları geniş uluslararası uzman havuzundan yararlanarak konusunda uzmanlığı ispatlanmış uzmanlarca gerçekleştirilir. 
 • Eğitimler; Her eğitim talebe bağlı, katılımcı profili gözetilerek, talep eden kuruluşun eğitimten beklentileri doğrultusunda tailor made olarak planlanır. Bu nedenle aynı konudaki eğitimler dahi kurumlara göre farklı içeriklere ve eğitim yöntemine sahip olabilir. 

WYG IT Solutions olarak kamu ve özel sektör için web tabanlı çözümler üretmekteyiz.

Sunulan başlıca hizmetlerimiz kapsamında;  

 • Modern içerik yönetimi sistemleri kullanılarak gerçekleştirdiğimiz Websitesi Tasarımları; 
 • Güvenli ağ tasarımı ve aktif dizin yönetimi sağlayan Ağ Yönetimi & BT Altyapı Tasarımı; 
 • Proje izleme sistemleri, portföy yönetimi, özgeçmiş, finansal döküman arama yardım ve destek araçları, iş geliştirme araçları gibi sorunlar için anında çözüm sağlayan MS Sharepoint Uygulama ve Geliştirme Araçları;
 • Yönetim Bilgi Sistemleri (MIS)  – Web tabanlı iletişim izleme sistemi, Timesheet Yönetim Araçları  ve Microsoft SharePoint, Cloud-tabanlı teknolojiler (Office 365) DNN, Silverlight ve NET framework gibi farklı platformlardan yararlanan izleme sistemlerini kapsayan Yazılım Geliştirme Hizmetleri yer almaktadır. 

Ürünlerimiz

 • Proje Yönetimi Paylaşım Hizmetleri ( PMSS ) 
  • Program, merkezi online bir sistem üzerinden yönetilen proje faaliyetlerini, proje yönetim prensipleri çerçevesinde izlenmesini ve yönetilmesini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Sistem sayesinde, ayrı  araçlarla yönetilen projelerle ile ilgili olarak projenin, başlangıç aşamasından kapanış aşamasına kadar bilgi akışı elde edilmektedir. Her bir araç farklı düzeylerde yetkilendirme seçeneklerine sahip olup, bu seçenekler idari bir panel aracılığıyla ayarlanabilmektedir.
 • Web & Grafik Tasarımı

Hizmetlerimiz arasında DNN İçerik Yönetim Sistemi (CMS) kapsamında; Kurum ve kuruluşların, içerik açısından zengin web siteleri, kurumiçi ağ, çevrimiçi topluluklar oluşturmaları ve yönetmelerine destek sağlanması yer almaktadır. Web uygulaması geliştirme platformu sayesinde faydalanıcılarımızın web sitelerine herhangi bir teknik destek almadan kolaylıkla kişisel özellikler verebilmesi, yeni içerik yönetimi çerçevesinde kullanımı kolay, anlaşılabilir tasarımı olan, daha “görünür” ve daha “ziyaretçi dostu” web uygulamaları hizmetleri yer almaktadır.