X
GO


MİSGEP Açılış Toplantısı Online Platformda Gerçekleştirildi

MİSGEP Açılış Toplantısı Online Platformda Gerçekleştirildi

MİSGEP Açılış Toplantısı açılış oturumunda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan ve WYG Turkiye Genel Müdürü Dr. Faruk Cengiz Tekindağ konuşmalarını gerçekleştirdiler.
 

Giresun Atıksu Projesi Teknik Destek ve Yapım İşlerinin Denetimi

Giresun Atıksu Projesi Teknik Destek ve Yapım İşlerinin Denetimi

Faydalanıcı: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 06/2020
Süre: 55 Ay
Statü: Henüz başlamadı

Projenin amacı Türkiye'nin yüksek düzeyde çevre koruma ve AB atıksu sektörü direktiflerine uymasını sağlayarak Türkiye'nin AB'ye katılımını hızlandırmaktır.

Madencilik Sektörü Özelinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi için Teknik Destek

Madencilik Sektörü Özelinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi için Teknik Destek

Faydalanıcı: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Proje Başlangıç Tarihi: 11/2019
Süre: 36 Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Projenin genel hedefi, sağlık, güvenlik ve iş barışının geliştirilmesiyle Türkiye iş gücü için kaliteli iş imkanlarının yaratılmasıdır.

 

Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu Teknik Destek

Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu Teknik Destek

Faydalanıcı: Okan Üniversitesi
Proje Başlangıç Tarihi: 02/2020
Süre: 36 Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Üniversiteler, sanayi ve KOBİ'ler için bir bilim, teknoloji ve yenilikçi ekosistemi oluşturmak ve bölgenin ve Avrupa Birliği'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını destekleyen yenilikçi teknolojiyi ve katma değeri yüksek yeni teknolojileri ve ürünleri teşvik etmek ve genel bilgi düzeyini ve rekabet gücünü artırmak.

Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi

Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi

Faydalanıcı: Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Proje Başlangıç Tarihi: 08/2019
Süre: 36 Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Bu sözleşme projesinin genel amacı eğitim ve öğretimin kalitesini artırmaktır. Bu sözleşmenin amacı sunulan özel eğitim hizmetlerinin kalitesini arttırarak öğrencilerin özel eğitim ihtiyaçları ile topluma entegrasyonunu sağlamaktır.

Etkili Uyruk Tespiti Amacıyla Kapasite Geliştirmesi için Teknik Destek

Etkili Uyruk Tespiti Amacıyla Kapasite Geliştirmesi için Teknik Destek

Faydalanıcı: İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Proje Başlangıç Tarihi: 03/2019
Süre: 24 Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Projenin genel hedefi, Ankara ve 6 gösterge ilde (İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Aydın ve Kırklareli) dil analiz sistemi kurup pilot uygulamalar ortaya koyarak göçmenlerin uyruk tespitini doğru bir şekilde yapabilmek üzere Türkiye’nin ve özellikle Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kapasitesini geliştirmektir.

İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi için Teknik Yardım

İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi için Teknik Yardım

Faydalanıcı: T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu
Proje Başlangıç Tarihi: 03/2019
Süre: 36  Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Her alanda ayrımcılığa uğramadan tüm bireylerin tüm temel hak ve özgürlüklerinden tam olarak yararlanılması yönünde ölçülebilir ilerleme sağlamak. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun insan haklarının korunması ve tanıtımında etkinliğini arttırmak.

Uygunluk Değerlendirmesi Yapan Kurumların Akreditasyonu için Türkak'ın Kapasitesinin Artırılması Projesi

Uygunluk Değerlendirmesi Yapan Kurumların Akreditasyonu için Türkak'ın Kapasitesinin Artırılması Projesi

Faydalanıcı: T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
Proje Başlangıç Tarihi: 03/2019
Süre: 24 Ay
Statü: Proje devam etmektedir. 

Türkiye’deki akreditasyon servisleri alanında kalite alt yapısının iyileştirilmesi Avrupa Birliğinde ve uluslarası alanda akreditasyondaki yeni gelişmelerle uyumlu olarak Türk Akreditasyon Kurumu’nun teknik kapasitesinin ileri düzeyde artırılması.

Gıda İşleme Sektörü ve Çiftçilerin AB Çevre ve Hijyen Standartları ve IPARD Desteği Konularında Farkındalıklarının Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi

Gıda İşleme Sektörü ve Çiftçilerin AB Çevre ve Hijyen Standartları ve IPARD Desteği Konularında Farkındalıklarının Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Proje Başlangıç Tarihi: 09/2018
Süre: 12 Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Türkiye’nin AB Müzakere Süreci’ndeki 11. Fasıl, 12. Fasıl ve 13. Fasıl kapsamında AB müktesebatı ile aşamalı bir şekilde uyumuna katkı ve AB üyelik sürecinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesine yönelik kabiliyetini güçlendirmektir.

Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi

Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi

Faydalanıcı: Türk Standardları Enstitüsü
Proje Başlangıç Tarihi: 01/2019
Süre: 30 Ay
Statü:Proje devam etmektedir.

Projenin hedefi Türkiye’deki standardizasyon sisteminin işleyişinin iyileştirilmesi ve Avrupa sistemi ile daha uyumlu olmasının sağlanmasıdır.

Kamu-STK İşbirliği için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Kapasitesinin Yükseltilmesi Teknik Destek Projesi

Kamu-STK İşbirliği için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Kapasitesinin Yükseltilmesi Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 05/2018
Süre: 24 Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Projenin amacı, politika geliştirme ve karar alma süreçlerine daha aktif demokratik katılım yoluyla, temel hakları ve diyalog kültürünü teşvik ederek sivil toplumun gelişimini desteklemek ve kamu sektörü ile genel olarak STK’lar ve ASPB ile sosyal politika alanında etkinlik gösteren STK’lar arasındaki işbirliğini güçlendirmektir. 

Tüketicilerin Korunmasının Güçlendirilmesi için Teknik Yardım

Tüketicilerin Korunmasının Güçlendirilmesi için Teknik Yardım

Faydalanıcı: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 05/2018
Süre: 24 Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Projenin genel amacı, tüketicinin korunması sisteminin tüm unsurlarını dikkate alarak, AB Müktesebatı ve AB üye devletlerinin en iyi uygulamaları doğrultusunda daha iyi işleyen bir sisteme ulaşmak ayrıca sistem uygulamasını ve kilit paydaşlar arasındaki iletişimi güçlendirerek daha yüksek farkındalık düzeyine ulaşan tüketicinin korunması sisteminin etkinliğini arttırmaktır.

Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Projesi

Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Projesi

Faydalanıcı: Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 04/2018
Süre: 24 Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Projenin genel amacı Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde yerel düzeyde idari kapasiteyi artırmaktır.

Türkiye'de Ulusal Çevre Etiket Sisteminin Kurulması Projesi

Türkiye'de Ulusal Çevre Etiket Sisteminin Kurulması Projesi

Faydalanıcı: Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Proje Başlangıç Tarihi: 06/2017
Süre: 7 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı, Ulusal Çevre Etiket Sistemi kapsamında Avrupa Birliği Çevre Müktesebatını (EC 66/2010 sayılı ve 25 Kasım 2009 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Eko-etiket Tüzüğü) uygulamak için Türkiye’de çevre koşullarını iyileştirmek, Uluslararası Çevre Etiket Sistemi’nin oluşturulmasında Türkiye’yi desteklemek ve kurumsal kapasitenin oluşturulmasını sağlamaktır.

 

Sorgun İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) İçin Teknik Destek Projesi

Sorgun İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) İçin Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Sorgun Belediyesi
Proje Başlangıç Tarihi: 03/2017
Süre: 20 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır. 

Projenin genel amacı, Sorgun'da girişimcilik altyapısının güçlendirilmesi yoluyla sosyo-ekonomik kalkınmaya katkı sağlanmasıdır.

Kayseri'de Mobilya Üretim Altyapısını Güçlendirme Projesi (MOBİTEK)

Kayseri'de Mobilya Üretim Altyapısını Güçlendirme Projesi (MOBİTEK)

Faydalanıcı: Orta Anadolu Kalkınma Birliği 
Proje Başlangıç Tarihi: 03/2017 
Süre: 14 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır. 

Projenin genel amacı, Kayseri'de Mobilya Sektörünün rekabet gücünü ve Mobilya İmalatında KOBİ'lerin verimlilik ve performansını arttırmak, ayrıca Kobi'lerin Mobilya İmalatında pazarlama ve ürün geliştirme kapasitelerini artırmaktır. 

Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi

Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT)
Proje Başlangıç Tarihi: 01/2017
Süre: 10 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin genel amacı; çevrenin korunması ile su kaynaklarının etkili ve rasyonel kullanımı hakkındaki farkındalık artırıcı faaliyetlerin düzenlenmesi yoluyla Türkiye'deki çevre korumasına ve sürdürülebilir su kullanımına katkıda bulunulmasıdır.

Lübnan Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu’nun (USGF) Güçlendirilmesi Projesi

Lübnan Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu’nun (USGF) Güçlendirilmesi Projesi

Faydalanıcı: Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu (USGF)
Proje Başlangıç Tarihi: 11/2016 
Süre: 42 Ay
Statü: Proje devam etmektedir. 

Projenin genel amacı; USGF'nin stratejik teknik ve kurumsal kapasitesin iyileştirilmesi, Tarım Bakanlığı ve Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu operasyonlarının yasal çerçevesinin ve ilgili hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve yönetim değişiminin farkındalık ve iletişim aracılığıyla uygulanması suretiyle USGF hizmetlerinin kalite ve kapsamının iyileştirilmesine katkıda bulunulmasıdır.

 

Elazığ İş Geliştirme Merkezinin (Elazığ İŞGEM) Genişletilmesine Yönelik Teknik Destek Projesi

Elazığ İş Geliştirme Merkezinin (Elazığ İŞGEM) Genişletilmesine Yönelik Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Elazığ İl Özel İdaresi
Proje Başlangıç Tarihi: 11/2016 
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.   

Projenin genel amacı, Elazığ'da girişimciliğin güçlendirilmesi yoluyla ekonomik kalkınmaya katkı sağlanmasıdır.

 

Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (TRAC) Projesi

Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (TRAC) Projesi

Faydalanıcı: Rize Ticaret ve Sanayi Odası
Proje Başlangıç Tarihi: 10/2016
Süre: 18 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır. 

Projenin genel amacı, çay üretimi yapan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ'ler) tarafından kullanılacak olan ortak ArGe, inovasyon ve iş geliştirme altyapısının iyileştirilmesi suretiyle Rize ve çevresinde yoğunlaşmış olan çay sektörünün rekabetçilik kapasitesinin artırılmasıdır. 

12345