X
GO


İleri Prototip İstasyonu için Teknik Yardım Projesi

İleri Prototip İstasyonu için Teknik Yardım Projesi

Nihai Yararlanıcı: Eskişehir Teknik Üniversitesi

Paydaşlar: Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Sanayi Odası, Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı A.Ş.

Proje Başlangıç Tarihi: 12/2021

Süre: 30 Ay

Statü: Proje devam etmektedir.

Projenin genel hedefi TR41 bölgesinin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlamaktır. Projenin amacı ise hedef gruplara teknik altyapı, danışmanlık ve ağ kurma hizmetleri sağlayarak teknoloji hazırlık seviyelerini ve yenilikçi ürünlerin ticarileştirilmesini artırmaktır.

Kooperatifler Yoluyla Kadinlarin Güçlendirilmesi için Teknik Yardim Projesi

Kooperatifler Yoluyla Kadinlarin Güçlendirilmesi için Teknik Yardim Projesi

Faydalanıcı: T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü                               

Ortak Faydalanıcı: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

Proje Başlangıç Tarihi: 09/2021
Süre: 30 Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Projenin genel kapsamı ülkede kadınların istihdamını ve istihdam edilebilirliğini artırmak. Bu doğrultuda projenin amaçları kadın kooperatiflerinin gelişmesi için elverişli bir ortam sağlamak ve kadın kooperatiflerini teşvik ederek ve destekleyerek kadınları güçlendirmektir.

Akıllı Teknolojiler Tasarım, Geliştirme ve Prototipleme Merkezi Teknik Destek Projesi

Akıllı Teknolojiler Tasarım, Geliştirme ve Prototipleme Merkezi Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: K.T.O. Karatay Üniversitesi
Proje Başlangıç Tarihi: 02/2021
Süre: 36 Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Projenin genel hedefi, Hedef kitlenin birçok açıdan AR-GE kapasitelerini arttırılması için ihtiyaçları doğrultusunda nihai ürünlerini akıllı üretime çevirmek.

İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi

İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi

Faydalanıcı: Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü, Alie, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 01/2021
Süre: 30 Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Projenin genel kapsamı iş göçü ve ulusal istihdam politikalarını geliştirmek amacıyla Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve ilgili paydaşların politika geliştirmesi, uygulaması, denetlemesi ve değerlendirmesinin kapasitesini geliştirerek iş göçü yönetimine yönelik politika üretmeyi ve doğru iş vurgusuyla kapsayıcı ve düzgün faaliyet gösteren bir iş piyasasına katkı sağlamayı desteklemektir.

Türkiye’de Okula Katılımın Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım (ŞNT-II)

Türkiye’de Okula Katılımın Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım (ŞNT-II)

Faydalanıcı: Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü, Alie, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 11/2020
Süre: 30 Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Projenin genel amacı Şartlı Nakit Transferi Programı'nın hedeflerine ulaşmasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı ilgili hizmetlerin kalitesini yükseltmek ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüteceği önleyici ve koruyucu programlar geliştirerek yüksek okul (lise) devamını artırmaya yönelik Türkiye'de Şartlı Nakit Transferi Programı'nın etkisini artımak.

Roman Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulmasına Teknik Destek

Roman Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulmasına Teknik Destek

Faydalanıcı:  Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 07/2020
Süre: 24 Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Projenin genel amacı Roman hakları alanında ayrımcılık yapılmaksızın tüm bireylerin tüm temel hak ve özgürlüklerden tam olarak yararlanmasına yönelik ölçülebilir ilerleme sağlamaktır.

Bandırma Entegre Su Projesi için Teknik Destek ve Yapım İşlerinin Denetimi

Bandırma Entegre Su Projesi için Teknik Destek ve Yapım İşlerinin Denetimi

Faydalanıcı: Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ)
Proje Başlangıç Tarihi: 06/2020
Süre: 55 Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Projenin genel amacı Türkiye'nin çevre koruma ve AB atıksu sektörü direktiflerine yüksek düzeyde uyumunu sağlayarak AB'ye katılımını hızlandırmaktır.

Giresun Atıksu Projesi Teknik Destek ve Yapım İşlerinin Denetimi

Giresun Atıksu Projesi Teknik Destek ve Yapım İşlerinin Denetimi

Faydalanıcı: Giresun Belediyesi
Proje Başlangıç Tarihi: 12/2021
Süre: 55 Ay
Statü: Proje Devam Etmektedir.

Projenin amacı Türkiye'nin yüksek düzeyde çevre koruma ve AB atıksu sektörü direktiflerine uymasını sağlayarak Türkiye'nin AB'ye katılımını hızlandırmaktır.

Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi

Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi

Faydalanıcı: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Proje Başlangıç Tarihi: 11/2019
Süre: 36 Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Projenin genel hedefi, sağlık, güvenlik ve iş barışının geliştirilmesiyle Türkiye iş gücü için kaliteli iş imkanlarının yaratılmasıdır.

 

Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu Destek Projesi

Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu Destek Projesi

Faydalanıcı: Okan Üniversitesi
Proje Başlangıç Tarihi: 02/2020
Süre: 36 Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Üniversiteler, sanayi ve KOBİ'ler için bir bilim, teknoloji ve yenilikçi ekosistemi oluşturmak ve bölgenin ve Avrupa Birliği'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını destekleyen yenilikçi teknolojiyi ve katma değeri yüksek yeni teknolojileri ve ürünleri teşvik etmek ve genel bilgi düzeyini ve rekabet gücünü artırmak.

Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılması için Teknik Yardım

Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılması için Teknik Yardım

Faydalanıcı: Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Proje Başlangıç Tarihi: 08/2019
Süre: 36 Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Bu sözleşme projesinin genel amacı eğitim ve öğretimin kalitesini artırmaktır. Bu sözleşmenin amacı sunulan özel eğitim hizmetlerinin kalitesini arttırarak öğrencilerin özel eğitim ihtiyaçları ile topluma entegrasyonunu sağlamaktır.

Jean Monnet Burs Programı için Teknik Yardım Projesi

Jean Monnet Burs Programı için Teknik Yardım Projesi

Faydalanıcı: T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 05/2019
Süre: 29 Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

"Jean Monnet Burs Programı için Teknik Yardım” Projesinin Genel Amacı, AB Müktesebatının etkin bir şekilde uygulanması için Türkiye’nin idari kapasitesini artırarak, katılım sürecinde Türkiye’yi desteklemektir.

 

Türkiye’de Ipard II’nin Danışmanlık Hizmetleri Ölçütlerinin Kapasite Gelişimi İçin Teknik Destek Projesi

Türkiye’de Ipard II’nin Danışmanlık Hizmetleri Ölçütlerinin Kapasite Gelişimi İçin Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Proje Başlangıç Tarihi: 03/2019
Süre: 12 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin genel amacı, Tarım ve Kırsal Kalkınma alanındaki AB mevzuatına uyumu destekleyerek Türkiye'nin katılımına katkıda bulunmak ve Türkiye’deki ilgili 11. Bölüm: Tarım ve Kırsal Kalkınma kapsamında AB mevzuatının gerekliliklerini uygulanması suretiyle Tarım ve Orman Bakanlığının kurumsal kapasitesini artırmaktır.

İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi için Teknik Yardım

İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi için Teknik Yardım

Faydalanıcı: T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu
Proje Başlangıç Tarihi: 03/2019
Süre: 36  Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Her alanda ayrımcılığa uğramadan tüm bireylerin tüm temel hak ve özgürlüklerinden tam olarak yararlanılması yönünde ölçülebilir ilerleme sağlamak. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun insan haklarının korunması ve tanıtımında etkinliğini arttırmak.

Uygunluk Değerlendirmesi Yapan Kurumların Akreditasyonu için Türkak'ın Kapasitesinin Artırılması Projesi

Uygunluk Değerlendirmesi Yapan Kurumların Akreditasyonu için Türkak'ın Kapasitesinin Artırılması Projesi

Faydalanıcı: T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
Proje Başlangıç Tarihi: 03/2019
Süre: 24 Ay
Statü: Proje devam etmektedir. 

Türkiye’deki akreditasyon servisleri alanında kalite alt yapısının iyileştirilmesi Avrupa Birliğinde ve uluslarası alanda akreditasyondaki yeni gelişmelerle uyumlu olarak Türk Akreditasyon Kurumu’nun teknik kapasitesinin ileri düzeyde artırılması.

Gıda İşleme Sektörü ve Çiftçilerin AB Çevre ve Hijyen Standartları ve IPARD Desteği Konularında Farkındalıklarının Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi

Gıda İşleme Sektörü ve Çiftçilerin AB Çevre ve Hijyen Standartları ve IPARD Desteği Konularında Farkındalıklarının Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Proje Başlangıç Tarihi: 09/2018
Süre: 12 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır. 

Türkiye’nin AB Müzakere Süreci’ndeki 11. Fasıl, 12. Fasıl ve 13. Fasıl kapsamında AB müktesebatı ile aşamalı bir şekilde uyumuna katkı ve AB üyelik sürecinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesine yönelik kabiliyetini güçlendirmektir.

Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi

Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi

Faydalanıcı: Türk Standardları Enstitüsü
Proje Başlangıç Tarihi: 01/2019
Süre: 30 Ay
Statü:Proje devam etmektedir.

Projenin hedefi Türkiye’deki standardizasyon sisteminin işleyişinin iyileştirilmesi ve Avrupa sistemi ile daha uyumlu olmasının sağlanmasıdır.

Kamu-STK İşbirliği için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Kapasitesinin Yükseltilmesi Teknik Destek Projesi

Kamu-STK İşbirliği için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Kapasitesinin Yükseltilmesi Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 05/2018
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı, politika geliştirme ve karar alma süreçlerine daha aktif demokratik katılım yoluyla, temel hakları ve diyalog kültürünü teşvik ederek sivil toplumun gelişimini desteklemek ve kamu sektörü ile genel olarak STK’lar ve ASPB ile sosyal politika alanında etkinlik gösteren STK’lar arasındaki işbirliğini güçlendirmektir. 

Tüketicilerin Korunmasının Güçlendirilmesi için Teknik Yardım

Tüketicilerin Korunmasının Güçlendirilmesi için Teknik Yardım

Faydalanıcı: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 05/2018
Süre: 35 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin genel amacı, tüketicinin korunması sisteminin tüm unsurlarını dikkate alarak, AB Müktesebatı ve AB üye devletlerinin en iyi uygulamaları doğrultusunda daha iyi işleyen bir sisteme ulaşmak ayrıca sistem uygulamasını ve kilit paydaşlar arasındaki iletişimi güçlendirerek daha yüksek farkındalık düzeyine ulaşan tüketicinin korunması sisteminin etkinliğini arttırmaktır.

Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Projesi

Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Projesi

Faydalanıcı: Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 04/2018
Süre: 33 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin genel amacı Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde yerel düzeyde idari kapasiteyi artırmaktır.

12345