X
GO


Hazır Giyim Sektöründe Kadınlara Yönelik Eğitim ve Girişimcilik Hareketi Operasyonu

Hazır Giyim Sektöründe Kadınlara Yönelik Eğitim ve Girişimcilik Hareketi Operasyonu

Faydalanıcı: Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
Proje Başlangıç Tarihi: 01/2016
Süre: 20 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Hazır Giyim Sektöründe Kadınlara Yönelik Eğitim ve Girişimcilik Hareketi Operasyonunun amacı işsiz olanlar dâhil olmak üzere iş gücü dışında yer alan, evden ve/veya mevsimsel aile işçisi olarak ücretsiz olarak çalışan kadınlar için hazır giyim sektöründe sürdürülebilir bir mesleki eğitim, girişimcilik ve istihdam mekanizmasının oluşmasına destek verilmesidir. 

TR33 Bölgesi’ndeki İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu için Teknik Destek Projesi

TR33 Bölgesi’ndeki İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu için Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: T.C. Zafer Kalkınma Ajansı
Proje Başlangıç Tarihi: 01/2016
Süre: 20 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı hayat boyu öğrenmeyi destekleyerek ve işletmeleri, çalışanları ve paydaşları insan kaynaklarına yatırım yapmaları yönünde teşvik ederek TR33 Bölgesi’ndeki (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa) KOBİ işverenleri ve çalışanlarının uyum yeteneğini arttırmaktır.

Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki için Teknik Destek Projesi

Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki için Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu
Proje Başlangıç Tarihi: 11/2015
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun kurumsal ve idari kapasitesini güçlendirerek Türkiye’deki kurumlara yolsuzluğu önleme ve etiğin teşviki konusunda destek verilmesidir.

Romanların Yoğun Olduğu Bölgelerde Sosyal İçermenin Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Operasyonu

Romanların Yoğun Olduğu Bölgelerde Sosyal İçermenin Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Operasyonu

Faydalanıcı: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 11/2015
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı STK’lar, ilgili paydaşlar ve kamuoyunda farkındalığın arttırılması; bu kurumlar arasındaki sivil diyaloğun ve iletişimin iyileştirilmesi; pilot illerdeki hedef grupların kaliteli eğitim hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması; okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocukların eğitimde başarı düzeylerinin arttırılmasıdır.

İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi

İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Proje Başlangıç Tarihi: 12/2015 
Süre: 15 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır. 

Projenin amaçları Bilgi İletişim Teknolojileri ile ilgili konularda çevrimiçi eğitim için altyapının geliştirilmesi, işgücü piyasasının farklı ihtiyaçlarına ve bölümlerine göre yazılım ve program geliştirme için farklı yöntemler geliştirilerek bir çevrimiçi platform oluşturarak katılımcıların kendi kapasitesini bu yöntemler yardımıyla arttırmasına destek verilmesi, farklı sektörde yer alan şirketler ile bir ağ oluşturarak, protokol anlaşmaları imzalayarak sürdürülebilir ilişkiler kurulması, KOBİ çalışanlarının ve işverenlerin iş yetkinliklerini artırmak için çevrimiçi eğitimler verilmesi, Online derslere en az 70 kurumdan 2000 çalışanın katılmasıdır.

TR83 Bölgesinin Rekabetçiliğinin Artırılması Teknik Destek Projesi

TR83 Bölgesinin Rekabetçiliğinin Artırılması Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Proje Başlangıç Tarihi: 11/2015  
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının kurumsal yetenek ve yapasitesinin geliştirilmesi, araştırma ve analiz etme, akıllı uzmanlaşma Stratejisi, kurumsal planın geliştirilmesi, bölgesel planlama ve yatırımın desteklenmesidir.

Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik Hibe Programlarının Uygulanmasına Destek Verilmesi için Program Yönetim Birimi Kurulması Projesi

Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik Hibe Programlarının Uygulanmasına Destek Verilmesi için Program Yönetim Birimi Kurulması Projesi

Faydalanıcı: Kıbrıs Türk Toplumu Görev Gücü
Proje Başlangıç Tarihi: 07/2015
Süre: 36 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Kıbrıs Türk toplumu için sivil toplum, toplumun kalkınması, insan kaynakları, özel sektörün kalkınması ve kırsal kalkınma sektörleri kapsamındaki hibe projelerinin tasarımı, değerlendirilmesi, uygulanması ve izlenmesine teknik destek sağlamaktır.

Jean Monnet Burs Programı için Teknik Destek Projesi

Jean Monnet Burs Programı için Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 08/2015
Süre: 40 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır. 

Projenin amacı etkili ve zamanında JMBP uygulanması için T.C. Avrupa Birliği Bakanlığına teknik destek sağlamaktır.

Hatay’da El Yapımı Operasyonu için Teknik Destek Projesi

Hatay’da El Yapımı Operasyonu için Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Antakya Ticaret ve Sanayi Odası
Proje Başlangıç Tarihi: 01/2015  
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Hatay’daki ahşap işleri zanaatkârları ve KOBİ hüvviyetindeki mobilya imalatçıları için kurulacak olan Ortak Kullanım Tesisini işler hale getirmek ve iş geliştirme hizmetlerine erişimleriniini kuvvetlendirmektir.

Ceza İnfaz Kurumlarında İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi için Teknik Destek Projesi

Ceza İnfaz Kurumlarında İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi için Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: T.C. Adalet Bakanlığı - Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü
Proje Başlangıç Tarihi: 11/2014
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı farklı suç geçmişlerine sahip hükümlülerin rehabilitasyonunu, tedavisini ve topluma başarılı bir şekilde yeniden kazandırılmasını sağlayarak tamamen işlevsel bir sistemin geliştirilmesi ve cezaevi personelinin AB standartlarına uygun şekilde hizmet vermesinin sağlanması da dâhil olmak üzere iyi tanımlanmış ve yapılandırılmış bir infaz hizmetinin oluşturulmasıdır.

Yerel Aktörlerin Katılımıyla Yerel Yatırım Planlama Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi

Yerel Aktörlerin Katılımıyla Yerel Yatırım Planlama Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: T.C. İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 11/2014
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı yatırımların yerel düzeyden planlanabilmesi, yerel aktörler arasında eş güdüm sağlanması ve yerel yatırımların planlanması yoluyla kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, yerel aktörlerin etkin biçimde katılımının sağlanması, planlama ve yatırım kararlarına ilişkin süreç için katılımcı bir model geliştirilmesi, yerel aktörlerin yatırım planlama süreçlerine katılımının sağlanması için gerekli yapıların oluşturulması ve bunların işleyişinin Erzurum, Mardin ve Trabzon illerindeki yatırım planlama süreçleri kapsamında sınanması ve yeni bir yerel yatırım planlama modeli önerisi oluşturulmasıdır.

İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslında AB Müktesebatı Uyumlaştırma Konusunda Ulusal Strateji Hazırlanması için Teknik Yardım

İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslında AB Müktesebatı Uyumlaştırma Konusunda Ulusal Strateji Hazırlanması için Teknik Yardım

Faydalanıcı: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 17.09.2014
Süre: 24 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı müktesebata uyum sağlamak için gereken bütün hukuki ve idari tedbirleri açıkça ortaya koyan kapsamlı eylem planlarının Türkiye'nin Baş Müzakerecisine (Avrupa Birliği Bakanı) sunulmasıdır.

İstihdam için Koordinasyon ve Eğitim Projesi (İSKEP)

İstihdam için Koordinasyon ve Eğitim Projesi (İSKEP)

Faydalanıcı: Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)
Proje Başlangıç Tarihi: 08/2014  
Süre: 27 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı belirlenen hedef belediyelerde TBB’nin denetim ve rehberliğinde istihdam ve sosyal destek hizmetlerinin koordinasyon ve sunulmasına yönelik bir model geliştirmek ve uygulamak suretiyle dezavantajlı bireylerin işgücü piyasasına sürdürülebilir şekilde uyumuna katkıda bulunmaktır.

Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı için Teknik Destek Projesi

Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı için Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılayı
Proje Başlangıç Tarihi: 02/2014
Süre: 28 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı faydalanıcı kurumlar T.C. Sağlık Bakanlığı (SB), T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Kızılayı arasında etkin bir koordinasyon kurulmasına katkı sağlamak ve gönüllü kan bağışı kapsamında öğrenciler arasında davranış geliştirmek için ilgili tarafların kapasitesini artırmak amacıyla geliştirilmiştir.

Türkiye’de İnsan Doku ve Hücrelerinde Uyum için Teknik Destek Projesi

Türkiye’de İnsan Doku ve Hücrelerinde Uyum için Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: T.C. Sağlık Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 12/2013
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Türkiye’de insan doku ve hücrelerinde uyum için yararlanıcı ve hedef gruplara destek olmak amacıyla, AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamındaki doku ve hücreler ile ilgili uygulamalarının iyileştirilmesi konusunda Türkiye’nin çabalarına destek sağlamaktır.

Yapılandırılmış Ruhsal Değerlendirme ve Müdahale Programı

Yapılandırılmış Ruhsal Değerlendirme ve Müdahale Programı

Faydalanıcı: T.C. Adalet Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 06/2013
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı cezaevlerinde ruh sağlığı ve madde bağımlılığı hizmetlerini; erken tanı, değerlendirme ve tedaviyi içerecek şekilde Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak geliştirilmesidir.

Mısır’a Sağlanan Resmi Kalkınma Yardımının (RKY) Planlanması, Yönetilmesi, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Alanında Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’nın Kapasitesini Geliştirme Projesi

Mısır’a Sağlanan Resmi Kalkınma Yardımının (RKY) Planlanması, Yönetilmesi, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Alanında Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’nın Kapasitesini Geliştirme Projesi

Faydalanıcı: Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi:05/2013
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Mısır’a sağlanan resmi kalkınma yardımının (RKY) planlama, yönetim, izleme ve değerlendirme aşamalarının veriminin ve etkinliğinin arttırılması; ülkenin sosyo-ekonomik düzeyine katkı sağlamak ve ayrıca politika ve program düzeyinde Mısır’a sağlanan resmi kalkınma yardımı (RKY) için tam teşekküllü bir planlama, izleme ve değerlendirme sistemi geliştirmektir.

Jean Monnet Burs Programı’nın Devamı Projesi

Jean Monnet Burs Programı’nın Devamı Projesi

Faydalanıcı: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi :01/2013
Süre: 23 Ay 
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin genel amacı, Avrupa Birliği Müktesebatı’nın etkin biçimde uygulanması için ilgili disiplinlerde eğitimli insan kaynaklarının geliştirilmesi suretiyle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımına yönelik çabalara destek verilmesidir.

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi

Faydalanıcı: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 12/2012 
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı İl AB Daimi Temas Noktaları ve İl Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurullarının etkinliklerinin ve valilik AB birimlerinin teknik ve idari kapasitelerinin artırılması ile valiliklerin AB’ye üyelik sürecimiz konusunda ilde önder kuruluşlar haline gelmesine katkı sağlanmasıdır.

Türkiye’de Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu

Türkiye’de Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu

Faydalanıcı: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
Proje Başlangıç Tarihi : 09/2011
Süre: 24 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Operasyonun amacı, genç istihdamının teşvik edilmesi ve gençler arasında işsizliğin azaltılmasıyla daha fazla kişinin istihdamda kalmasını sağlamaktır.

1234