X
GO


Mısır’a Sağlanan Resmi Kalkınma Yardımının (RKY) Planlanması, Yönetilmesi, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Alanında Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’nın Kapasitesini Geliştirme Projesi

Mısır’a Sağlanan Resmi Kalkınma Yardımının (RKY) Planlanması, Yönetilmesi, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Alanında Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’nın Kapasitesini Geliştirme Projesi

Faydalanıcı: Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi:05/2013
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Mısır’a sağlanan resmi kalkınma yardımının (RKY) planlama, yönetim, izleme ve değerlendirme aşamalarının veriminin ve etkinliğinin arttırılması; ülkenin sosyo-ekonomik düzeyine katkı sağlamak ve ayrıca politika ve program düzeyinde Mısır’a sağlanan resmi kalkınma yardımı (RKY) için tam teşekküllü bir planlama, izleme ve değerlendirme sistemi geliştirmektir.

Jean Monnet Burs Programı’nın Devamı Projesi

Jean Monnet Burs Programı’nın Devamı Projesi

Faydalanıcı: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi :01/2013
Süre: 23 Ay 
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin genel amacı, Avrupa Birliği Müktesebatı’nın etkin biçimde uygulanması için ilgili disiplinlerde eğitimli insan kaynaklarının geliştirilmesi suretiyle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımına yönelik çabalara destek verilmesidir.

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi

Faydalanıcı: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 12/2012 
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı İl AB Daimi Temas Noktaları ve İl Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurullarının etkinliklerinin ve valilik AB birimlerinin teknik ve idari kapasitelerinin artırılması ile valiliklerin AB’ye üyelik sürecimiz konusunda ilde önder kuruluşlar haline gelmesine katkı sağlanmasıdır.

Türkiye’de Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu

Türkiye’de Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu

Faydalanıcı: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
Proje Başlangıç Tarihi : 09/2011
Süre: 24 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Operasyonun amacı, genç istihdamının teşvik edilmesi ve gençler arasında işsizliğin azaltılmasıyla daha fazla kişinin istihdamda kalmasını sağlamaktır.

Yerel Düzeyde Katılımcı Stratejik Yönetişimin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi

Yerel Düzeyde Katılımcı Stratejik Yönetişimin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi

Faydalanıcı: T.C. İç İşleri Bakanlığı - Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Proje Başlangıç Tarihi : 08/2011 
Süre: 27 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı yerel yönetimlerin stratejik planlama kapasitesini ve kent konseylerinin verimliliğini ve etkinliğini artırmak ve yerel düzeyde katılımcı karar alma kültürünü geliştirmektir.

Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi

Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi

Faydalanıcı: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi : 05/2011
Süre: 24 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı hayat boyu öğrenmenin uygulanması ve geliştirilmesi ile ilgili bağdaşık kapsamlı stratejilerin geliştirilmesidir.

Türkiye’de Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Teknik Desteği

Türkiye’de Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Teknik Desteği

Faydalanıcı: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR )
Proje Başlangıç Tarihi : 03/2011
Süre: 21 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Operasyonun amacı özellikle seçilen 43 Düzey II ilinde kadınların işgücü piyasasına katılımını artırarak daha fazla kadını istihdama çekmek ve istihdamda tutmak için İŞKUR’un politika tasarlama, geliştirme ve uygulama kapasitesini artırmaktır.

Kamu İstihdam Hizmetlerinin Kalitesini Artırmaya Yönelik Teknik Destek Projesi

Kamu İstihdam Hizmetlerinin Kalitesini Artırmaya Yönelik Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
Proje Başlangıç Tarihi: 01/2011
Süre: 30 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Operasyonun amacı, İŞKUR, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), sosyal ortaklar ve ilgili diğer paydaşların idari kapasitelerini artırarak kamu istihdam hizmet kalitesini ve etkililiğini artırmaktır.

Gelir İdaresinde Kalite Yönetimine Giriş için Teknik Destek Projesi

Gelir İdaresinde Kalite Yönetimine Giriş için Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: T.C. Maliye Bakanlığı - Gelir İdaresi Başkanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 01/2011
Süre: 21 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı mali planlama doğrultusunda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın idari kapasitesini güçlendirmek, etkinliğini artırmak ve Türk Vergi Sistemi’ni AB direktifleri ile paralel hale getirmektir.

Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) için Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (İKG OP 5.3) Teknik Destek Projesi

Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) için Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (İKG OP 5.3) Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) - Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Proje Başlangıç Tarihi : 11/2010
Süre: 45 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Operasyonun amacı fonları kullanacak olan nihai ve potansiyel faydalanıcıların kapasitesinin artırılarak İKG-OP’nin uygulanmasını desteklemek ve Türkiye’deki IPA fonlarına hazırlık ve fonların etkin kullanımı ile ilgili bilgi düzeyini ve toplumsal farkındalığı artırmaktır.

Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumu’nu (MYK) ve Ulusal Yeterlilik Sistemini (UYS) Güçlendirme Projesi

Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumu’nu (MYK) ve Ulusal Yeterlilik Sistemini (UYS) Güçlendirme Projesi

Faydalanıcı: Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
Proje Başlangıç Tarihi: 10/2010
Süre: 31 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı işgücü piyasasının ihtiyaçlarına göre yaygın ve örgün mesleki ve teknik eğitim ve öğrenim şartlarının sağlanmasını, yaşam boyu öğrenmenin desteklenmesini, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesini ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumlu hizmet verilmesidir.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programının Uygulanması için Teknik Destek (İKG OP 5.1) Projesi

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programının Uygulanması için Teknik Destek (İKG OP 5.1) Projesi

Faydalanıcı: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Project Start Date: 10/2010
Süre: 36 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı; İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nın (İKG OP) koordinasyonunu, kontrolünü ve uygulamasını geliştirmek ve ilerideki programlama, izleme, değerlendirme ve uygulama süreçlerinde Program Otoritesine ve ilgili kurumlara destek vermektir.

Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi

Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Proje Başlangıç Tarihi: 09/2010
Süre: 21 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı SGK’nın kapasitesinin ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile sosyal ortaklar arasındaki işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi yoluyla kayıtlı istihdamı teşvik etmektir.

İlköğretim Kurumları için İletişim Strateji ve Materyallerinin Geliştirilmesi Projesi

İlköğretim Kurumları için İletişim Strateji ve Materyallerinin Geliştirilmesi Projesi

Faydalanıcı: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 09/2010  
Süre:
7 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı UNICEF ve MEB için “İlköğretim Kurumları İletişim Strateji ve Materyallerinin Geliştirilmesi” konusunda yüksek kaliteli hizmetin sağlanmasıdır.

Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma ve Bilişim Sektör Programı

Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma ve Bilişim Sektör Programı

Faydalanıcı: Kıbrıs Türk Toplumu
Proje Başlangıç Tarihi: 06/2010
Süre: 36 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı ekonomik gelişme için daha uygun bir ortamın oluşturulması ve AB standartlarında geliştirilmiş bir özel sektör yaratılması için özel sektörün büyümesine ve yerel ekonominin çeşitlendirilmesine katkıda bulunmak; özel sektörde mevcut iş hizmetleri kalitesini geliştirmek ve 2010 yılı itibariyle AB müktesabatına uyum için işletmeleri hazırlamak; Kıbrıs Türk toplumu ile toplumun tüm sektörlerinde bilişim teknolojilerini ve yeterlilik çalışmalarını arttırmaktır.

Giriş İçin Bölgesel Çevresel Ağ

Giriş İçin Bölgesel Çevresel Ağ

Faydalanıcı: Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Kosova ve Türkiye
Proje Başlangıç Tarihi: 03/2010
Süre: 36 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Bu projenin amacı Batı Balkanlar ve Türkiye’nin çevre alanında bölgesel işbirliğinin Avrupa Birliği’ne giriş varsayımıyla artırılmasıdır.

Önemli Göç Alan Kentler Olarak İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa’nın Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Problemlerinin Çözümüne Destek Projesi

Önemli Göç Alan Kentler Olarak İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa’nın Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Problemlerinin Çözümüne Destek Projesi

Faydalanıcı: İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri
Proje Başlangıç Tarihi: 02/2009
Süre: 18 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri’nin, göçten kaynaklanan sosyo-ekonomik entegrasyon ve çevre bağlantılı problemlerini azaltmaları için kurumsal kapasitelerini artırmalarına, hedef bölgelerdeki sokak çocuklarının rehabilitasyonuna ve toplumla tekrar bütünleştirilmelerine destek sağlamaktır.

Kıbrıs’ın Kuzey Kesimi’nde AB Bilgi Merkezi Kurulumu Projesi

Kıbrıs’ın Kuzey Kesimi’nde AB Bilgi Merkezi Kurulumu Projesi

Faydalanıcı: Kıbrıs Türk Toplumu
Proje Başlangıç Tarihi :02/2009  
Süre:
36 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı erişime açık bir Bilgi Merkezinin kurulması; kamuoyunun AB’nin Kıbrıs ve Kıbrıs Türk toplumuna yönelik politikaları ve faaliyetleri ile özellikle AB Yardım Programı hakkında bilgilendirilmesi; AB hakkındaki yayınların hazırlanması ve dağıtılması; Kıbrıs Türk toplumuna yönelik olarak seminerler, konferanslar, atölye çalışmaları ve etkinliklerin organize edilmesi ve AB Kurumlarına ziyaretlerin düzenlenmesidir.

AB ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu’nun Geliştirilmesi Projesi

AB ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu’nun Geliştirilmesi Projesi

Faydalanıcı: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
Başlangıç Tarihi : 09/2008
Süre: 18 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı AB Üye Ülkeleri ile Türkiye’deki sivil toplumlar arasında iki taraflı deneyim paylaşımı ve temasların güçlendirilmesini, AB içinde Türkiye’nin daha iyi anlaşılmasını ve hakkında daha iyi bilgi edinilmesini ve Türkiye içinde AB’nin daha iyi anlaşılmasını ve hakkında daha iyi bilgi edinilmesini sağlamaktır.

Kıbrıs’ın Kuzey Kesiminde Kırsal Kalkınma Sektör Programı'nın Uygulanması konusunda Teknik Destek Projesi

Kıbrıs’ın Kuzey Kesiminde Kırsal Kalkınma Sektör Programı'nın Uygulanması konusunda  Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Kıbrıs Türk Toplumu
Proje Başlangıç Tarihi : 09/2008
Süre: 48 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki tüm Kırsal Kalkınma Sektör Programı hibe programlarının yürütülmesinden sorumlu olan ve Avrupa Birliği Kıbrıs Türk toplumuna yardım için Çalışma Grubu ile yakın çalışacak bir Program Yönetim Biriminin oluşturulmasıdır.

1234