X
GO


Jean Monnet Burs Programı’nın Devamı Projesi

Jean Monnet Burs Programı’nın Devamı Projesi

Faydalanıcı: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi :05/2008 
Süre:
18
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Türkiye’deki kamu ve özel sektör çalışanları, sivil toplum kuruluşu mensupları, üniversite öğrencileri ile akademik personele, AB üyesi ülkelerdeki üniversite ve üniversiteye eş değer kuruluşlarda yüksek lisans eğitimi veya araştırma imkânı sağlayarak Türkiye’de AB ile ilgili konularda toplumun her kesiminden uzmanlar yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Türk Telekom Piyasasında Erişim Rejiminin Geliştirilmesi için Teknik Destek Projesi

Türk Telekom Piyasasında Erişim Rejiminin Geliştirilmesi için Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Proje Başlangıç Tarihi: 01/2008
Süre: 11 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı piyasaya yeni giriş yapanlar için AB müktesebatı ile uyumlu olarak, ayrımcı nitelikte olmayan ve şeffaf erişim ücretlendirme rejiminin oluşturulması amacıyla Telekomünikasyon Otoritesinin uygulama kapasitesinin geliştirilmesi ve yerel ağın erişime açılması (LLU) amacıyla Telekomünikasyon Otoritesinin uygulama kapasitesinin güçlendirilmesidir.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzurum İllerinde Göçten Kaynaklanan Sosyal ve Ekonomik Entegrasyon Problemlerinin Çözümüne Destek için Teknik Yardım Projesi

Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzurum İllerinde Göçten Kaynaklanan Sosyal ve Ekonomik Entegrasyon Problemlerinin Çözümüne Destek için Teknik Yardım Projesi

Faydalanıcı : Diyarbakır, Gaziantep ve Erzurum Büyükşehir Belediyeleri ve Valilikleri ile Şanlıurfa Belediyesi ve Valiliği
Proje Başlangıç Tarihi : 12/2007
Süre: 24 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı seçilen illerde göçten kaynaklanan ekonomik, sosyal entegrasyon ve çevre ile ilgili altyapı problemlerinin çözümüne çok aktörlü bir biçimde yardım edilmesi ve ortak projeler uygulayarak yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve yerel otoritelerin sunması gereken hizmetlerin kalitesinin, miktarının ve çeşitlerinin belirlenmesinde ve planlanmasında kaynak kullanımının geliştirilmesi amacıyla yerel kapasite oluşturulmasıdır.

DIS (Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi) ile ilgili Eğitimler için Dış Eğitmenler Havuzu Projesi

DIS (Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi) ile ilgili Eğitimler için Dış Eğitmenler Havuzu Projesi

Faydalanıcı: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 12/2006
Süre: 12 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı, Türk kamu kurum ve kuruluşlarının AB tarafından finanse edilen projeler ve alt-projelerde etkin ve etkili rol almasının sağlanmasının yanı sıra DIS çerçevesindeki teknik ve mali uygulamalarının iyileştirilmesi ve kendi eğitim ağları veya birimlerinin kurulmasına destek verilmesidir.

Organik Tarım Mevzuatını AB Müktesebatına Uyarlama ve Türkiye’deki Organik Tarımın Gelişimi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na Teknik Destek Projesi

Organik Tarım Mevzuatını AB Müktesebatına Uyarlama ve Türkiye’deki Organik Tarımın Gelişimi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi:09/2006  
Süre:
15 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Türkiye’de organik gıda ve gıda dışı ürünlerin üretim ve işlemlerinin teşvik edilmesi, tanıtılması, denetlenmesi ve kontrol edilmesi suretiyle organik tarım ve ilgili sektörlerin AB müktesebatına uygun olarak sürdürülebilir şekilde gelişiminin güçlendirilmesidir.

Akreditasyon Konusunda Farkındalık Artırma Kampanyası

Akreditasyon Konusunda Farkındalık Artırma Kampanyası

Faydalanıcı: Türk Akreditasyon Kurumu
Proje Başlangıç Tarihi: 09/2006
Süre: 9 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Akreditasyon’un faydası ve önemi, Akredite olmanın kurumlara sağladığı faydalar, AB-Türk Akreditasyon mekanizması ve kalite altyapılarının uyumlaştırılma zorunluluğu, TÜRKAK’ın hem ulusal hem de uluslararası düzeyde rolü, uluslararası düzeyde tanınan bir Akreditasyon kurumuna (MLA- Karşılıklı Tanınma Anlaşması imzalamış) sahip olmanın avantajları ve Türk ürünlerinin rekabetçiliğini artırmak için Akreditasyon’un önemi konularında farkındalığı artırmaktır.

Türkiye’nin Doğu Bölgesinden Seçilmiş İller olan Erzurum,Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan’da Acil Obstetrik Bakım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi

Türkiye’nin Doğu Bölgesinden Seçilmiş İller olan Erzurum,Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan’da Acil Obstetrik Bakım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi

Faydalanıcı: T.C. Sağlık Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 08/2006
Süre: 15 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Acil Obstetrik Bakım (AOB) hizmetlerinin ekip olarak sağlanması için 5 ilde AOB personelinin kapasitesinin geliştirilmesi; kaliteli AOB hizmetinin sağlanması ve denetlenmesi için gerekli becerilerin il, ilçe ve tesis seviyesindeki müdürlere kazandırılması; ilçe hastanelerindeki personelin temel AOB ve AOB ilk yardım/sevk hizmetlerinin sağlanması için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması; ilk yardım, temel ve kapsamlı AOB tesisi seviyeleri arasındaki sevk sürelerinin kısaltılması ve ayrıca hastanın evinden AOB tesislerine geliştirilmiş ulaşım hizmetleri ve sevk mekanizmalarıyla sevkinin sağlanması ve tüm Kapsamlı AOB tesislerinde Yüksek Kalitede AOB Yaklaşımı için Haklar Çerçevesinin uygulamaya konulmasıdır.

Yenileşme ve Değişim için Türkiye’de Sosyal Diyaloğu Güçlendirme Projesi

Yenileşme ve Değişim için Türkiye’de Sosyal Diyaloğu Güçlendirme Projesi

Faydalanıcı: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 02/2006  
Süre:
22 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı, her düzeyde anlamlı bir sosyal diyaloğa katılım sağlanması için kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi konusunda ÇSGB ve sosyal ortaklara yardımcı olmak, “Sosyal Politika ve İstihdam” başlıklı 19. Fasılın tarama sürecinde mevzuatın uyumlaştırılmasını hızlandırmak ve tüm sosyal tarafları cinsiyet eşitliği, istihdam politikası, sosyal içerme ve sosyal koruma alanlarında Avrupa Sosyal Diyaloğu ve AB süreçleri çerçevesinde ileride kendilerine düşecek sorumlulukları yerine getirmek için hazırlamaktır.

Devlet Planlama Teşkilatı’nın Kapasitesini Güçlendirme Projesi

Devlet Planlama Teşkilatı’nın Kapasitesini Güçlendirme Projesi

Faydalanıcı: T.C. Başbakanlık - Devlet Planlama Teşkilatı
Proje Başlangıç Tarihi: 11/2005  
Süre:
12 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı yakın tarihli reform projelerinin hazırlanması, koordinasyonu ve uygulanmasının yanı sıra anılan projelere dayanak teşkil eden ulusal kalkınma planı konusunda Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) ortaklarının kapasitelerini artırmaktır.

Doğu Anadolu Kalkınma Programı

Doğu Anadolu Kalkınma Programı

Faydalanıcı: T.C. Başbakanlık - Devlet Planlama Teşkilatı
Proje Başlangıç Tarihi:02/2004
Süre: 36 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı çeşitli pilot projeler ve hibe programlarının desteklenmesiyle kurumsal kapasite geliştirme ve kurumsal güçlendirme faaliyetlerinin uygulanması ve bölgesel farklılıkların azaltılmasıdır.

 

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) Desteklenmesi Projesi

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) Desteklenmesi Projesi

Faydalanıcı: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
Proje Başlangıç Tarihi: 10/2003
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı İŞKUR’un insan kaynaklarının geliştirilmesini teşvik eden ulusal çapta tanınmış lider bir kurum haline gelmesinin sağlanması ve Avrupa istihdam stratejileriyle uyumlu, etkin politika önlemleri ve hizmetlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasının sağlanabilmesi için kurumun kurumsal kapasitesinin artırılmasıdır.

Türkiye Güney Doğu Anadolu Kültürel Mirası Destekleme Projesi

Türkiye Güney Doğu Anadolu Kültürel Mirası Destekleme Projesi

Faydalanıcı: Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) İdaresi
Proje Başlangıç Tarihi: 02/2003  
Süre:
48 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı kültürel miras ve turizm girişimlerinin teşvik edilmesi konusunda yerel belediyeler ve diğer paydaşlarla bir stratejinin geliştirilmesi ve bu kapsamda elde edilen gelişmelerin uygulanması için bir hibe fonunun yürütülmesidir.

AB Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Projesi

AB Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Projesi

Faydalanıcı: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Çeşitli Bakanlıklar
Proje Başlangıç Tarihi: 03/2002 
Süre: 48 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı kendi bölgelerine ait ve kendi bölgeleri tarafından yönetilen 3 bağımsız ve sürdürülebilir AB Türkiye İş Merkezi’nin kurulmasını, bu merkezlerin her birinde KOBİ’ler için kapsamlı iş geliştirme ve uluslararasılaştırma desteğinin sağlanmasını ve Türk kurumlarıyla ortaklık halinde, Türk otoriteleri için hazırlanmış politika esaslarının oluşturulmasıdır.

1234